Esther Hicks

Een gelukkig leven is gewoon een serie van gelukkige momenten.
Maar de meeste mensen staan het gelukkige moment niet toe, omdat ze zo druk zijn met het zoeken naar een gelukkig leven. Abraham….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quotes van 28 mei 2015 t/m 30 september 2015

 

Quote 30 september 2015

The best you can do for anyone is to thrive fully and be willing to explain to anyone who asks how it is that you are thriving, and what it is that you’ve discovered—and then, just relax and trust that all truly is well.

—Abraham

[Het beste wat je voor iemand kunt doen is om volledig te gedijen en bereid zijn om uit te leggen aan iemand die vraagt hoe het komt dat je bloeit, en wat het is dat je hebt ontdekt-en dan, gewoon ontspannen en vertrouwen dat alles echt goed is .]

Excerpted from: Buffalo, NY on May 20, 2003

Quote 29 september 2015

There are as many different worlds as there are perceivers or Beings or individuals. You are not here to create one world where everyone is the same, wanting and getting the same. You are here to be that which you want to be, while you allow all others to be that which they want to be.

—Abraham

[Er zijn zoveel verschillende werelden als er waarnemers of wezens of individuen zijn. Je bent hier niet om een wereld te creëren waar iedereen hetzelfde is, hetzelfde wil en hetzelfde krijgt. Je bent hier om dat te zijn wat je wilt zijn, terwijl je alle anderen laat zijn wat zij willen zijn.]

Excerpted from: The Law of Attraction, The Basics of the Teachings of Abraham on July 01, 2006

Quote 28 september 2015

Desire is the beginning of all new Creation.

— Abraham

[Verlangen is het begin van alle nieuwe Schepping.]

Excerpted from San Francisco, CA – March 1st, 1997

Quote 27 september 2015

You are extensions of Non-physical Energy, taking thought beyond which it has been before, and through contrast, you will come to conclusions or decision. And once you align with your desire, the Energy that creates worlds will flow through you…which means enthusiasm and passion and triumph. That is your destiny.

— Abraham

[Jullie zijn verlengstukken van Niet-Fysieke Energie, gedachten neemend voorbij waar het eerder is geweest, en door het contrast, kom je tot conclusies of beslissingen. En als je eenmaal afstemt op je wens, zal de energie die werelden creeert door je heen stromen … wat betekent: enthousiasme, passie en triomf. Dat is je bestemming.]

Excerpted from Silver Spring, MD – April 19th, 1997

Quote 26 september 2015

It does not matter whether you are living in a country where there are some frequent terrorist attacks, or in a country where there are random acts of violence. It does not matter what the culture is — it is only the feeling of vulnerability that ever puts you into a vibrational harmony with that which you fear. When you realize that by working to achieve your feeling of Well-being, it is then impossible for you to ever rendezvous with anything other than Well-being — that is the only place that freedom will ever be.

—Abraham

[Het maakt niet uit of je leeft in een land waar er een aantal frequente terreur aanslagen zijn, of in een land waar er willekeurige daden van geweld zijn. Het maakt niet uit wat de cultuur is – het is alleen het gevoel van kwetsbaarheid die je ooit plaatst in een vibrerende harmonie met dat wat je vreest. Wanneer je je realiseert dat door te werken aan om je gevoel van Wel-Zijn te bereiken, dan is het onmogelijk voor je om ooit een rendez-vous te hebben met iets anders dan Welzijn – dat is de enige plaats waar vrijheid ooit zal zijn.]

Excerpted from: San Francisco, CA on August 18, 2001

Quote 25 september 2015

What is it all about? To get things done? No! Because you do them, and you undo them, and you do them, and you undo them, and you do them, and you undo them… What is the point in all of it? It is the thrill of the process along the way. Physical human minds keeps thinking, “We have to be going towards some end.” And you kill each other by the millions trying to decide what is the appropriate end that you are all going toward. And we say: well, there’s your flawed premise. Because there is no end that you’re going toward. We are all on a perpetual cycle of joyous becoming. We will never get it done, ever, ever, ever, ever.

— Abraham

[Waar gaat het allemaal om? Om dingen gedaan te krijgen? Nee! Omdat je ze doet, en je maakt ze ongedaan, en je ze doet, en je ze ongedaan makakt, en je ze doet, en je ze ongedaan maakt … Wat is het punt in dit alles? Het is de sensatie van het proces onder weg. Fysieke menselijke geest blijft denken, “We moeten gaan in de richting van een of ander eind.” En jullie doden elkaar met miljoenen proberend te beslissen wat het juiste einde is waar jullie allemaal naar toe gaan. En wij zeggen: goed, daar is jullie onjuiste uitgangspunt. Want er is geen einde waar je naar toe gaat. We zijn allemaal op een eeuwigdurende cyclus van vreugde in wording. We zullen het nooit gedaan krijgen, nooit, nooit, nooit, nooit.]

Excerpted from Spokane, WA – May 30th, 2000

Quote 24 september 2015

Your work is to go forth into this physical environment looking for things that are a vibrational match to joy, connecting to Source Energy, and then following with the inspired action.

— Abraham

[Jouw werk is om voort te gaan in deze fysieke omgeving op zoek naar dingen die een vibrationele gelijke zijn aan vreugde, verbinden met Bron Energie, en dan de geïnspireerde actie volgen.]

Excerpted from Virginia Beach, VA – April 12th, 1997

Quote 23 september 2015

Fear is the emotion that comes forth when you are choosing a thought that is not up to speed with the desire that you hold. You’re going to feel it and you’re going to feel it stronger. It is the reason that the word “terror” or “terrorist”, or “terrorizing” is such an appropriate word. It is not only in the action that you witness, or that you hear about, it is in the speculation that begins to run rampant. The power of the terrorists is much greater in things that never come to be than it ever is in the things that do come to be.

— Abraham

[Angst is de emotie die voort komt wanneer je een gedachte kiest die niet up to date is met de wens die je hebt. Je gaat het voelen en je gaat het sterker voelen. Het is de reden dat het woord “terreur” of “terrorist”, of “terroriseren” zo’n geschikte woord is. Het is niet alleen in de actie waar je getuige van bent, of waar je over hoort, het is in de speculatie die om zich heen begint te grijpen. De macht van de terroristen is veel groter in de dingen die nooit komen te gebeuren dan het ooit is in de dingen die wel komen te gebeuren]

Excerpted from Buffalo, NY – September 25th, 2001

Quote 22 september 2015

It is as easy to create a castle as a button. It’s just a matter of whether you’re focused on a castle or a button.

— Abraham

[Het is net zo gemakkelijk om een kasteel als een knoop te creeren. Het is gewoon een kwestie van of je gefocust bent op een kasteel of op een knoop.]

Excerpted from Boca Raton, FL – January 12th, 1997

Quote 21 september 2015

You cannot notice what-is and complain about it, and be a vibrational match to the solution. When you were living the problem, you were asking for the solution, and Source said yes immediately. So, there’s never a reason for you to be wallowing around in a problem for more than about a second? You can get so good at this that before you’re even aware that the problem has gotten started, you’ve already got the solution under way.

— Abraham

[Je kunt niet wat-is opmerken en er over klagen, en een vibrationele gelijke zijn aan de oplossing. Toen je het probleem leefde, vroeg je om de oplossing, en Bron zei onmiddellijk Ja. Dus, is er nooit een reden voor je om voor meer dan ongeveer een seconde rond te wentelen in een probleem ? Je kunt hier zo goed in worden dat voordat je zelfs bewust bent dat het probleem is begonnen, de oplossing al naar je onderweg is.]

Excerpted from Sacramento, CA – July 27th, 2005

Quote 20 september 2015

When you reach for the thought that feels better, the Universe is now responding differently to you because of that effort. And so, the things that follow you get better and better, too. So it gets easier to reach for the thought that feels better, because you are on ever-increasing, improving platforms that feel better.

— Abraham

[Wanneer je reikt naar de gedachte die beter voelt, reageert het heelal nu anders op je als gevolg van die inspanning. En dus, worden de dingen die volgen ook steeds beter. Dus wordt het gemakkelijker om te reiken naar de gedachte die beter voelt, omdat je op eeuwig toenemende, verbeterde platforms bent die beter voelen.]

Excerpted from San Francisco, CA – March 11th, 2000

Quote 19 september 2015

What-is has no bearing on what is coming unless you are continually regurgitating the story of what is. By thinking and speaking more of how you really want your life to be, you allow what you are currently living to be the jumping-off place for so much more. But if you speak predominantly of what-is, then you still jump off —but you jump off into more of the same.

— Abraham

[Wat-is heeft geen invloed op wat er gaat komen, tenzij je voortdurend het verhaal van wat er is herkauwt. Door meer te denken en meer te spreken van hoe je echt wilt dat je leven is, sta je toe dat wat je momenteel leeft de springplank plaats is voor zoveel meer. Maar als je vooral spreekt van wat-is, dan spring je nog steeds–maar je springt weg in meer van hetzelfde.]

Excerpted from the book “Money and the Law of Attraction: Learning to Attract Health, Wealth & Happiness”

Quote 18 september 2015

We are really advocates of just getting as happy as you can be—which takes care of everything. Even if you don’t have reason to be happy—make it up. Fantasize it. Make a decision that you’re going to be happy one way or another—no matter what. “No matter what, I’m going to be happy! If I have to ignore everybody; if I have to never watch television again; if I have to never pick up a newspaper again, I’m going to be happy. If I never have to see that person’s face again, I’m going to be happy. If I have to see that person’s face, I’m going to find something to see in that person’s face that makes me happy. I’m going to be happy. I’m going to be happy. I’m going to be happy.”

— Abraham

[We zijn echte voorstanders van net zo gelukkig worden als je maar kunt zijn–wat zorgt voor alles. Zelfs als je geen reden hebt om gelukkig te zijn–bedenk het. Fantaseer het. Maak een beslissing dat je gelukkig gaat zijn op een of andere manier–wat er ook gebeurt. “Het maakt niet uit wat, ik zal blij zijn! Zelfs als ik iedereen moet negeren;! Als ik nooit meer televisie zal kijken,. Als ik nooit meer een krant oppak, ik ga gelukkig zijn! Als ik nooit meer het gezicht van die persoon hoef te zien, ik ga gelukkig zijn. Als ik het gezicht van die persoon moet zien, ga ik iets vinden in het gezicht van die persoon dat me gelukkig maakt. Ik ga gelukkig worden. Ik ga gelukkig zijn. Ik ga gelukkig zijn. “]

Excerpted from Sacramento, CA – March 15th, 2003

Quote 17 september 2015

Your child is naturally joyful. Your child is naturally tuned in to Source Energy. And as he is diving through and digging through contrast, it is natural that there would be some things that might disconnect him. Just don’t let his disconnection then inflame your disconnection. Many parents have discovered that their children, for the most part, feel good when they do — and the ornerier you are, usually the ornerier your children are. They are a strong reflection of the way you are feeling much of the time.

— Abraham

[Je kind is van nature vrolijk. Je kind is van nature afgestemd op Bron Energie. En terwijl hij duikt en graaft door het contrast, is het logisch dat er een aantal dingen zouden zijn die hem zouden kunnen loskoppelen met die verbinding. Laat gewoon zijn loskoppeling niet jouw loskoppeling doen ontvlammen. Veel ouders hebben ontdekt dat hun kinderen, voor het grootste deel, zich goed voelen wanneer ze dat doen – en de chagerijniger je bent, de chagerijniger je kinderen meestal zijn. Ze zijn een sterke reflectie van de manier waarop jij je het grootste deel van de tijd voelt.].

Excerpted from San Antonio, TX – January 26th, 2002

Quote 16 september 2015

We want to speak about freedom: This is a Vibrational Universe. The only Source that flows is the Source of Well-Being. And, physical and Nonphysical, we are all free to allow that Well-Being to flow to us and through us or we can pinch it off. It is our call — every time…

— Abraham

[We willen spreken over vrijheid: Dit is een Vibrationeel Universum. De enige Bron die stroomt is de Bron van Wel-Zijn. En, fysiek en Niet-fysiek, we zijn allemaal vrij om Wel-Zijn naar ons en door ons te laten stromen of wij kunnen het dicht knijpen. Het is aan ons – elke keer …]

Excerpted from San Francisco, CA – February 28th, 2004

Quote 15 september 2015

The things that we would be asking ourselves is, “What proportion of my day am I in vibrational harmony with my desires, which means, how much of my day am I happy, glad, eager, fulfilled, satisfied, complimentary? And what percentage of my day am I ornery, irritated, frustrated, or blaming?” And you don’t have to do 100%, you don’t have to do 90%, you don’t have to do 80%. If you could even get around 55% feeling better, than not feeling so good — you’d have significant movement in what begins to happen in your experience.

— Abraham

[De dingen die we ons zelf zouden moeten vragen is: “Welk deel van mijn dag ben ik in vibrationele harmonie met mijn verlangens, wat betekent dat, hoeveel tijd van mijn dag ben ik blij, vrolijk, enthousiast, voldaan, tevreden, complimenteus? En welk percentage van mijn tijd ben ik chagerijnig, geïrriteerd, gefrustreerd, of geef ik iemand de schuld? “En je hoeft het niet 100% te doen, je hoeft het niet 90% te doen, je hoeft het niet 80% te doen. Als je jezelf ongeveer 55% van beter voelen zou kunnen krijgen , dan je niet zo goed voelen – zou je aanzienlijke beweging hebben in wat er begint te gebeuren in je ervaring.]

Excerpted from San Diego, CA – August 11th, 2001

Quote 14 september 2015

When people thought the world was flat, it wasn’t that their thinking was distorted, (The data that they were collecting gave them that information.) it was that they were not broadsighted enough to step back far enough to see the big picture. And that’s what we see with so many of you: You are so close to the reality that you are creating, that you sometimes can’t see the bigger picture.

— Abraham

[Toen mensen dachten dat de wereld plat was, was het niet dat hun denken vervormd was, (De gegevens die ze verzamelden gaf hen die informatie.) Het was dat ze niet verkijkend genoeg waren om een stap terug te doen ver genoeg om het grote plaatje te zien. En dat is wat we zien met zovelen van jullie: Je staat zo dicht bij de realiteit die je creëert, dat je soms het grotere plaatje niet kan zien.]

Excerpted from San Francisco, CA – July 24th, 2004

Quote 13 september 2015

Your Inner Being is always guiding you toward what you are wanting. It is never protecting you from something else.

—Abraham

[Je innerlijk wezen begeleidt je altijd in de richting van wat je wilt. Het beschermt je nooit tegen iets anders.]

Excerpted from: Philadelphia, PA on April 14, 1998

Quote 12 september 2015

Enlightenment means literally aligning to the Energy of my Source. And genius is only about focusing. Law of Attraction takes care of everything else. Physical humans often want to make enlightenment about finding some process and moving through the process that has been pre-described. But true enlightenment is moving to the rhythm of the internal inspiration that is coming in response to the individual desire. Enlightenment is about allowing my connection to the Source that is me for the fulfillment of the things that I have individually defined here in my time/space reality. That’s as good as it gets!

— Abraham

[Verlichting betekent letterlijk afstemmen op de energie van mijn Bron. En genialiteit heeft slechts alleen te maken met focussen. Wet van de Aantrekking zorgt voor de rest. Fysieke mensen willen verlichting vaak maken over het vinden van een of ander proces en dan bewegen door het proces dat vooraf is beschreven. Maar ware verlichting beweegt op het ritme van de interne inspiratie die komt in reactie op de individuele wens. Verlichting gaat over het toestaan van mijn verbinding met de Bron, die ik ben voor de vervulling van de dingen die ik individueel gedefinieerd heb hier in mijn tijd / ruimte realiteit. Dat is zo goed als het wordt!]

Excerpted from Boulder, CO – June 7th, 2003

Quote 11 september 2015

Once you are able to achieve and consistently maintain your personal alignment, a great deal of money will flow into your experience (if that is your desire).

Do not let others set the standards about how much money you should have— or about what you should do with it— for you are the only one who could ever accurately define that. Come into alignment with who-you-really-are, and allow the things that life has helped you to know that you want to flow into your experience.

— Abraham

[Zodra je in staat bent om je persoonlijke afstemming te bereiken en consequent te handhaven, zal er een heleboel geld in je ervaring stromen.(als dat je wens is).

Laat anderen niet de normen bepalen over hoeveel geld je moet hebben- of over wat je ermee moet doen – want jij bent de enige die dat ooit precies kan definiëren. Kom in afstemming met wie-je-werkelijk-bent, en laat de dingen waarbij het leven je heeft geholpen om te weten wat je wilt in je ervaring stromen.]

Excerpted from the book “Money and the Law of Attraction: Learning to Attract Health, Wealth & Happiness”

Quote 10 september 2015

“I must be aware of bad things, and guarded about bad things, and I must watch out for bad things by trying to guide myself toward good things.” You can’t do both at the same time. You can’t watch out for bad things, and allow good things at the same time. It is vibrationally not possible.

— Abraham

[“Ik moet me bewust zijn van slechte dingen, en wakend zijn mbt slechte dingen, en ik moet oppassen voor slechte dingen door te proberen om mezelf te begeleiden in de richting van goede dingen.”Je kunt niet allebei tegelijkertijd doen. Je kunt niet oppassen voor slechte dingen, en tegelijkertijd goede dingen binnenlaten. Het is vibrationeel niet mogelijk.]

Excerpted from Los Angeles, CA – March 10th, 2001

Quote 09 september 2015

When you deliberately seek positive aspects of whatever you are giving your attention to, you, in a sense, tune your vibrational tuner to more positive aspects of everything. And, of course, you could tune yourself negatively as well. But as you are deliberately looking for positive aspects in yourself or in others, you will find more of those things: “The better it gets, the better it gets,” for you get more and more of what you are thinking about —whether you want it or not.

—Abraham

[Als je bewust op zoek gaat naar positieve aspecten van waar je je aandacht aan geeft, jij, in zekere zin, stemt je vibrationele tuner af naar meer positieve aspecten van alles. En, natuurlijk, kun je jezelf ook negatief afstemmen. Maar als je bewust op zoek gaat naar positieve aspecten in jezelf of in anderen, zul je meer van die dingen vinden: “Hoe beter het wordt, des beter het wordt,” want je krijgt meer en meer van waar je over denkt -of je het wilt of niet.]

Excerpted from: Money and the Law of Attraction on August 31, 2008

Quote 08 september 2015

You could remain in these bodies indefinitely if you would allow your environment to continue to produce new, continuing, life-summoning desire. You could be one who opened your vortex to continually find new things to want, and those desires would continue to summon Life Force through you: you are living raucously, you are living joyously, you are living rambunctiously, you are living passionately… And then, from that same framework — you make a conscious decision to make your transition.

—Abraham

[Jullie kunnen in deze lichamen voor onbepaalde tijd blijven als je je omgeving toelaat om continu nieuwe, voortdurende, levensoproepende wensen te produceren. Je zou iemand kunnen zijn die zijn vortex opent om voortdurend nieuwe dingen om te willen te vinden, en die verlangens zouden blijven doorgaan met het oproepen van de Levenskracht door je heen.: je leeft onbezonnen, je leeft vreugdevol, je leeft uitbundig, je leeft gepassioneerd … en dan, vanaf datzelfde kader – maak je een bewuste keuze om je overgang te maken.

Excerpted from: Los Angeles, CA on July 25, 1999

Quote 07 september 2015

Esther has literally received this knowing and built new language. Not new words and not new meaning of words but new combinations of words that are building a new language in the way man approaches his connection to Nonphysical.

— Abraham

[Esther heeft letterlijk dit weten ontvangen en een nieuwe taal gebouwd. Geen nieuwe woorden en geen nieuwe betekenis van woorden, maar nieuwe combinaties van woorden die een nieuwe taal bouwen in de wijze waarop de mens zijn verbinding met het Niet-fysieke benadert.]

Excerpted from Albuquerque, NM – May 10th, 1998

Quote 06 september 2015

From the physical perspective, most of you believe that your beliefs are the right ones, and if you disagree with someone then they must be wrong. But from the Nonphysical standpoint, it is not seen as right and wrong. It is seen as the powerful diversity that stimulates thought, and from the Nonphysical perspective, you enjoy that diversity.

— Abraham

[Vanuit het fysieke oogpunt, geloven de meeste van jullie dat jou overtuigingen de juiste zijn, en als je het niet eens bent met iemand dan moeten zij het wel verkeerd hebben. Maar vanuit het Niet-fysieke oogpunt, wordt het niet gezien als goed en fout. Het wordt gezien als de krachtige diversiteit die gedachte stimuleert, en vanuit het Niet-fysieke perspectief, geniet je van die diversiteit.]

Excerpted from Orlando, FL – February 15th, 1997

Quote 05 september 2015

GOD is not helping anyone defeat anyone. The only one that can ever defeat any of you is yourself.

–Abraham

[God helpt niemand om iemand te verslaan. De enige die ooit een van jullie kan verslaan is jezelf.]

Excerpted from: Los Angeles, CA on August 04, 2001

Quote 04 september 2015

Reduce your workload by 30% and increase your fun load by 30% and you will increase your revenues by 100%. And you will increase your productivity by 10,000%. (If there could be such a percentage.) More fun, less struggle — more results on all fronts.

— Abraham

[Verminder je werklast met 30% en verhoog je plezier met 30% en je zult je inkomsten verhogen met 100%. En je zult je productiviteit verhogen met 10.000%. (Als er zo’n dergelijk percentage kon zijn.) Meer plezier, minder strijd – meer resultaten op alle fronten.]

Excerpted from Salt Lake City, UT – September 9th, 2000

Quote 03 september 2015

Every time you want something and achieve vibrational harmony with it and allow it to come to you, you not only gain the satisfaction of having accomplished your desire, you also gain a whole new perspective from which to desire.

— Abraham

[Elke keer als je iets wilt en je er vibrationele harmonie mee bereikt en je het toestaat naar je toe te komen, krijg je niet alleen de tevredenheid van je wens te hebben bereikt, ook win je een geheel nieuw perspectief om vanuit te wensen.]

Excerpted from San Francisco, CA – March 2nd, 1997

Quote 02 september 2015

“Could I think too little about my desire, for it to manifest?” Actually, no, because as the contrast launches the desire, and then you do not offer any opposing thought, then you’re letting it in, and it will manifest. Many of our physical friends really believe that they must find a desire and then hold tenaciously to it. And we say, you do not need to do that. Let the variety of your life keep balance in your life. You just concentrate more on holding yourself in the good-feeling place where you’re letting it in.

— Abraham

[“Kan ik ook te weinig nadenken over mijn verlangen, om het te manifesteren?” Eigenlijk niet, want als het contrast het verlangen lanceert, en je geen tegengestelde gedachte biedt, dan laat je het binnen, en zal het manifesteren. Veel van onze fysieke vrienden geloven echt dat ze een verlangen moeten vinden en er dan hardnekkig aan moeten vasthouden. En wij zeggen, je hoeft dat niet te doen. Laat de verscheidenheid van je leven balans in je leven houden. Concentreer je gewoon meer op het houden van jezelf in een goed-voelende plaats waar je het binnen laat.]

Excerpted from Boston, MA – October 7th, 2000

Quote 01 september 2015

Abraham is not about guiding anyone toward or away from anything. We want you to make all of your decisions about your desire. Our only desire is that you discover the way to achieve your desires.

—Abraham

[Abraham gaat niet over het geleiden naar of weg van wat dan ook. Wij willen dat je al je beslissingen neemt over je wensen. Onze enige wens is dat je de weg ontdekt om je wensen te realiseren.]

Excerpted from: Monterey, CA on March 20, 2001

Quote 31 augustus 2015

We would demonstrate to everyone that we are cheerful, that we are optimistic, that we are happy, that we are looking for the best-feeling thought that we can find — and that we’ve practiced it so much that we often find it. And then, as people say to you, in accusing tones, “Oh, you are a Pollyanna,” announce to them, “Pollyanna lived a very happy life.”

— Abraham

[We zouden aan iedereen demonstreren dat we vrolijk zijn, dat we optimistisch zijn, dat we blij zijn, dat we op zoek zijn naar de best-voelende gedachten die we kunnen vinden – en dat we het zo vaak hebben geoefend dat we het vaak vinden . En dan, als mensen tegen je zeggen, op beschuldigende toon, “Oh, jij bent een Pollyanna”, zeg dan tegen hen, “Pollyanna leefde een heel gelukkig leven.]

Excerpted from Atlanta, GA – April 28th, 2005

Quote 30 augustus 2015

We have never seen any of you want anything that wasn’t for one reason: You have this innate knowing that makes you want to gravitate toward what feels better.

— Abraham

[We hebben nog nooit iemand van jullie gezien, iets willend dat niet was voor een reden. Je hebt dit innerlijke weten dat maakt dat je aangetrokken wordt naar wat beter voelt.]

Excerpted from Lincroft, NJ – October 15th, 1996

Quote 29 augustus 2015

For every pleasing thing, there is an unpleasing counterpart, for within every particle of the Universe is that which is wanted as well as the lack of that which is wanted. When you focus upon an unwanted aspect of something in an effort to push it away from you, it only comes closer, because you get what you give your attention to whether it is something that you want or not. It is up to you to focus upon and attract what is wanted.

— Abraham

[Voor elke aangenaam ding, is er een onaangename tegenhanger, omdat er binnen elk deeltje van het heelal dat is wat wordt gewild even als het ontbreken van dat wat wordt gewild. Wanneer je je richt op een ongewenst aspect van iets in een poging om het van je weg te duwen,komt het alleen maar dichterbij, want je krijgt waar je je aandacht aan geeft of het iets is dat je wilt of niet. Het is aan jou om te focussen op en het aantrekken van wat je wilt.]

Excerpted from the book “Money and the Law of Attraction: Learning to Attract Health, Wealth & Happiness”

Quote 28 augustus 2015

There is nothing that you can do that is worse for yourself, than to do something that you believe is inappropriate. And so, get clear and happy about whichever choice you make.

— Abraham

[Er is niets ergers dat je kunt doen voor jezelf, dan om iets te doen, waarvan jij denkt dat het ongepast is. En dus, krijg duidelijkheid en wees tevreden over welke keuze je ook maakt]

Excerpted from Los Angeles, CA – July 25th, 1999

Quote 27 augustus 2015

What “moving thought forward” is, is about being a nucleus that attracts different components of thought so that when they actualize around you — it is different than it has ever been before! “As I stand in my focused, human, leading-edge experience, and I choose this combination of thoughts and feelings, I am offering a signal that has never been offered before. And so, the Universe must uniquely yield to me, which causes me to offer a vibration that maybe someone somewhere else is matching. If they are, they will certainly come into my experience for the time that we are matching it.” That is the way you affect the world. Most think in terms of thought affecting the world: You think about transmitting outward: “I’m going to affect the world from my outgoing signal.” That isn’t the way it works. You affect the world by achieving the vibration that brings the signals to you. You create a nucleus that Universe has to respond around. That is how you are the creator.

—Abraham

[Wat “gedachten voorwaarts bewegen” is, gaat over een kern zijn die verschillende componenten van denken aantrekt, zodat wanneer ze om je heen actualiseren – het anders is dan het ooit is geweest! “Als ik sta in mijn gerichte, menselijke, Vooroplopende-ervaring, en ik kies deze combinatie van gedachten en gevoelens, bied ik een signaal dat nooit eerder is aangeboden. En dus, moet het heelal uniek aan me geven, wat ervoor zorgt dat ik een trilling aanbiedt die misschien met iemand elders overeenkomt. Als ze dat zijn, zullen ze zeker in mijn ervaring komen voor de tijd dat we overeenkomen. ” Dat is de manier waarop je de wereld beïnvloedt. De meeste denken in termen van het denken die de wereld beinvloeden: Je denkt over het zenden naar buiten : “. Ik ga de wereld beinvloeden vanuit mijn uitgaand signaal” Dat is niet de manier waarop het werkt. Je hebt invloed op de wereld door het bereiken van de trilling dat de signalen naar jou brengt. Je maakt een kern waar het Universum rond moet reageren. Dat is hoe je de schepper bent.]

Excerpted from: Albuquerque, NM on May 09, 1999

Quote 26 augustus 2015

When you understand the Laws, then you understand that it is not more difficult to create a castle than it is a button. They are equal. It is not more difficult to create $10 million than $100,000. It is the same application of the same Law to two different intentions.

—Abraham

[Als je de wetten begrijpt, dan begrijp je dat het niet moeilijker is om een kasteel te creeren dan een knoop. Ze zijn gelijk. Het is niet moeilijker om €10.000.000 te creëren dan € 100.000. Het is dezelfde toepassing van dezelfde wet op twee verschillende intenties.]

Excerpted from the workshop: The Law of Attraction, The Basics of the Teachings of Abraham on July 01, 2006

Quote 25 augustus 2015

Your emotion, your indicator of vibration, is indicating the ratio between your currently focused desire and any other belief or thought that you hold about same. When you feel negative emotion, anger about something, or fear… the name of the emotion does not matter, it always means that there is a desire within you that, in this moment, you are contradicting with some other thought. Your emotions are always about your relationship with your own desire, and nothing else. And it’s time for you to just begin relaxing about it, and not make it a personal issue of your own valor, or your own value, or your own integrity. In other words, it’s just, how many times have I thought this thought?

— Abraham

[Je emotie, je indicator van vibratie/trillingen, geeft de verhouding aan tussen je momenteel gerichte wens en elk ander geloof of gedachte die je houdt over hetzelfde. Als je negatieve emotie voelt, woede over iets, of angst … de naam van de emotie is niet van belang, het betekent altijd dat er een verlangen in je is dat, op dit moment, in tegenspraak is met een andere gedachte. Je emoties gaan altijd over je relatie met je eigen verlangen, en niets anders. En het is tijd voor je om gewoon te beginnen met te ontspannen rondom dit, en het geen persoonlijke kwestie van je eigen waarde te maken, of je eigenwaarde, of je eigen integriteit. Met andere woorden, het is gewoon, hoe vaak heb ik deze gedachte gedacht?]

Excerpted from El Paso, TX – February 17th, 2001

Quote 24 augustus 2015

It’s not necessary for you to exacerbate your contrast with struggle in order to get it into a higher place. It is not necessary to suffer in order to give birth to desire. But when you have suffered and you have given birth to desire, so what? You’ve got a desire. Turn your attention to the desire. Think about where you’re going and never mind where you’ve been. Don’t spend any more time justifying any of that stuff.

— Abraham

[Het is niet nodig voor je om je contrast met de strijd te verergeren om het op een hogere plaats te krijgen. Het is niet nodig om te lijden teneinde een nieuw verlangen te krijgen. Maar als je hebt geleden en je een verlangen hebt gecreeerd, wat dan nog? Je hebt een wens. Richt je aandacht op het verlangen. Denk na over waar je naartoe gaat en niet getreurd over waar je bent geweest. Besteed geen tijd meer aan het rechtvaardigen van die dingen.]

Excerpted from San Antonio, TX – April 21st, 2001

Quote 23 augustus 2015

Tell everyone you know: “My happiness depends on me, so you’re off the hook.” And then demonstrate it. Be happy, no matter what they’re doing. Practice feeling good, no matter what. And before you know it, you will not give anyone else responsibility for the way you feel — and then, you’ll love them all. Because the only reason you don’t love them, is because you’re using them as your excuse to not feel good.

—Abraham

[Vertel iedereen die je kent: “Mijn geluk hangt van mij af, dus je bent vrij., het niet jouw taak” En demonstreer het dan. Wees gelukkig, ongeacht wat zij doen. Oefen in je goed voelen, ongeacht wat. En voor je het weet, zul je niemand anders de verantwoordelijkheid geven voor de manier waarop je je voelt – en dan, zul je van iedereen houden. Omdat de enige reden waarom je ze niet lief hebt, is omdat je hen gebruikt als je excuus om je niet goed te voelen.]

Excerpted from the workshop: Asheville, NC on April 30, 2005

Quote 22 augustus 2015

Because we know that life is eternal, and we know that there is no ending to that which you are about, if one of you is killed in an earthquake or crashes your plane, or any number of other very creative ways you have found to make your exit into the Non-Physical, because we know the whole picture, we grieve not a moment for any of you. But from your more shortsighted point of view in physical, a lot of you grieve tremendously.

— Abraham

[Omdat wij weten dat het leven eeuwig is, en wij weten dat er geen einde is aan dat wat jij bent, als een van jullie gedood wordt in een aardbeving of crasht met je vliegtuig, of een aantal andere zeer creatieve manieren die je hebt gevonden om je exit te maken je in het Niet-fysieke, omdat wij het hele plaatje weten, treuren we geen moment voor een van jullie. Maar vanuit jou meer kortzichtige perspectief in het fysieke, treuren velen van jullie enorm.]

Excerpted from El Paso, TX – February 17th, 2001

Quote 21 augustus 2015

There isn’t anything anybody wants that is for any other reason than that they think they would feel better in having it.

—Abraham

[Er is niets dat iemand wil voor geen enkele andere reden dan dat ze denken dat ze zich beter zouden voelen in het hebben ervan.]

Excerpted from the workshop: Seattle, WA on July 03, 1999

Quote 20 augustus 2015

Even in your rightness about a subject, when you try to push your rightness toward another who disagrees, no matter how right you are, it causes more pushing against. In other words, it isn’t until you stop pushing that any real allowing of what you want can take place.

— Abraham

[Zelfs in je juistheid over een onderwerp, als je probeert om je juistheid te duwen in de richting van een ander, die het er niet mee eens is, het maakt niet uit hoeveel gelijk je denkt dat je hebt, het veroorzaakt meer tegen aan duwen. Met andere woorden, het is niet totdat je stopt met duwen dat er geen echt toestaan van wat je wilt kan plaatsvinden.]

Excerpted from Boston, MA – May 17th, 2003

Quote 19 augustus 2015

No matter what the issue is, don’t try to justify why you don’t feel good. And don’t try to justify why you should feel differently. Don’t try to blame whatever it is you think the reason is that’s keeping you from feeling good. All of that is wasted effort. Just try to feel better right now.

—Abraham

[Het maakt niet uit wat het probleem is, probeer niet te rechtvaardigen waarom je je niet goed voelt. En probeer niet te rechtvaardigen waarom je je anders zou moeten voelen. Probeer niet de schuld te geven aan wat het ook is dat je denkt dat de reden is die ervoor zorgt dat je je niet goed voelt. Dat alles is verspilde moeite. Probeer gewoon om je nu beter te voelen.]

Excerpted from the workshop: Tallahassee, FL on January 21, 2001

Quote 18 augustus 2015

Inspiration comes forth from within. It’s what the light burning within you is about, as opposed to motivation, which is doing it because if you don’t do it, there will be negative repercussions. Motivation is making myself do something that I don’t really want to do. Inspiration is having the clear picture of what I am wanting — and letting Universal forces come into play to get the outcome.

— Abraham

[Inspiratie komt voort van binnenuit. Dat is wat het brandende licht/de levensvonk in jou is, in tegenstelling tot motivatie, wat betekent: het doen, want als je het niet doet, zullen er negatieve gevolgen zijn. Motivatie is het mezelf ertoe zetten om iets te doen dat ik niet echt wil doen. Inspiratie is het hebben van een duidelijk beeld van wat ik wil – en het toelaten dat Universele krachten komen meespelen om de uitkomst te krijgen.]

Excerpted from Spokane, WA – July 7th, 1999

Quote 17 augustus 2015

Your joy factor will remain constant as you are continually refining your ideas of what you want, and that’s why it is so important for you to get everybody else out of the equation. They’ve got their own game going on; they don’t understand your game. Give them a break; stop asking them what they think. Start paying attention to how you feel. Joy will be yours immediately, and everything else that you have ever thought would make you happy, will start flowing, seemingly effortlessly, into your experience.

— Abraham

[Je factor vreugde zal constant blijven als je voortdurend je ideeën verfijnt over wat je wilt, en dat is waarom het zo belangrijk voor je is om iedereen buiten beschouwing te laten. Zij hebben hun eigen spel gaande; ze begrijpen jou spel niet. Laat hen er buiten; stop met hen te vragen wat ze denken. Begin aandacht te besteden aan hoe je je voelt. Vreugde zal onmiddellijk de jouwe zijn, en alles wat je ooit gedacht hebt dat zou je gelukkig zou maken, zal beginnen te stromen, schijnbaar moeiteloos, in je ervaring.]

Excerpted from Asheville, NC – October 25th, 2003

Quote 16 augustus 2015

When you expose yourself to contrast, you expose your Inner Being and All-That-Is to the same contrast. As you conclude a new desire, you summon Life Force forward into this leading edge experience. And whether you are allowing it to flow through you or not, All-That-Is benefits from that.

— Abraham

[Als je jezelf bloot stelt aan contrast, stel je je innerlijke wezen en Al-Dat-Is bloot aan hetzelfde contrast. Als je tot de conclusie van een nieuw verlangen komt, roep je Levenskracht naar voren in deze toonaangevende ervaring. En of je het door je heen laat stromen of niet, Al-Dat-Is profiteert daar van.]

Excerpted from Boulder, CO – June 2nd, 2001

Quote 15 augustus 2015

Complaining about anything holds you in the place of refusing to receive the things you’ve been asking for. Justifying about anything holds you in the place of refusing to let in the very things that you’ve been asking for. Blaming someone holds you in the place of refusing to let in the things that you’ve been asking for. Feeling guilty, feeling angry, it doesn’t matter what you call it; it is a refusal, not a conscious one. You’re asking; you can’t help but ask. The Universe is yielding; it must yield. It’s a big question, folks: why aren’t you letting it in?

— Abraham

[Klagen over wat dan ook houdt je op een plaats van het weigeren van de dingen die je hebt gevraagd om te ontvangen. Rechtvaardigen van wat dan ook houdt je op een plaats van het weigeren binnen te laten de dingen die je hebt gevraagd. Beschuldigen van iemand houdt je op een plaats van het weigeren binnen te laten de dingen die je hebt gevraagd. Schuldig voelen, boos, het maakt niet uit hoe je het noemt; het is een weigering, geen bewuste. Je vraagt; je kan het niet helpen, om te vragen. Het heelal geeft; het moet leveren. Het is een grote vraag, mensen: waarom laat je het niet binnen?]

Excerpted from Los Angeles, CA – March 10th, 2001

Quote 14 augustus 2015

There is no state of physical decline or damage that you could not recover from—none—not any, if you knew it… If you wanted it and knew that you could. And that’s those miracles that they talk about every day. They’re not miracles at all, they are the natural order of things. But because they are rare, people think they are miraculous. They’re not. That’s the way it is supposed to be. You’re supposed to thrive.

— Abraham

[Er is geen staat van lichamelijke achteruitgang of schade waar je niet van kan herstellen -geen–geen enkele, als je het wist … Als je het wilde en wist dat je het kon. En dat zijn de wonderen waar ze elke dag over praten. Het zijn geen wonderen helemaal niet, zij zijn de natuurlijke orde der dingen. Maar omdat ze zeldzaam zijn, denken mensen dat ze wonderbaarlijk zijn. Dat zijn ze niet. Dat is de manier waarop het hoort te zijn. Je hoort te gedijen.]

Excerpted from San Diego, CA – February 23rd, 2002

Quote 13 augustus 2015

Appreciation and self-love are the most important tools that you could ever nurture. Appreciation of others, and the appreciation of yourself is the closest vibrational match to your Source Energy of anything that we’ve ever witnessed anywhere in the Universe.

—Abraham

[Waardering en zelf-liefde zijn de belangrijkste gereedschappen die je ooit zou kunnen voeden. Waardering van anderen, en de waardering van jezelf is de dichtstbijzijnde vibrationele gelijke met je Bron Energie van alles dat we ooit ergens in het heelal hebben meegemaakt.]

Excerpted from the workshop: Spokane, WA on May 30, 2000

Quote 12 augustus 2015

See this world as a free world, and see everyone in it as trying through their individual experiences to find their way back to that calling, back to that Source Energy. And even though there are billions of them going about it in a way that is different than you would choose, there’s no right or wrong way. In other words, bless them all, and get on with the only thing you have any power about, which is opening or closing your vortex to your natural state of Well-Being.

— Abraham

[Zie deze wereld als een vrije wereld, en zie iedereen er in als het proberen via hun individuele ervaringen om hun weg terug naar die roeping te vinden, terug naar die Bron Energie. En ook al zijn er miljarden van hen die het doen op een manier die anders is dan jij zou kiezen, er is geen juiste of verkeerde manier. Met andere woorden, zegen hen allen, en ga verder met het enige waar je de macht over hebt, dat is het openen of sluiten van je vortex naar je natuurlijke staat van WelZijn.]

Excerpted from San Francisco, CA – February 28th, 2004

Quote 11 augustus 2015

Get so fixated on what you want, that you drown out any vibration or reverberation that has anything to do with what you do not want.

— Abraham

Wordt zo gefixeerd op wat je wilt, dat je elke trilling of nagalm verdringt die iets te maken heeft met wat je niet wilt.]

Excerpted from Boston, MA – October 2nd, 2004

Quote 10 augustus 2015

Physical pain is just an extension of emotion. It’s all the same thing. There are two emotions. One feels good and one feels bad. Which means, you’re connected to your Energy Stream or you’re not allowing your Energy Stream.

— Abraham

[Fysieke pijn is slechts een uitbreiding van emotie. Het is allemaal hetzelfde. Er zijn twee emoties. Men voelt zich goed en men voelt zich slecht. Wat betekent, je bent verbonden met je Energie Stroom of je laat je Energie Stroom niet toe.]

Excerpted from Phoenix, AZ – April 5th, 1998

Quote 09 augustus 2015

Act a little less and think a little more… We’re not saying stop acting and do it all in mind. We’re saying work your 8 hours or your 10 hours or your 16 hours.. Just spend at least 10 or 15 minutes — in a day where you are working 8-10-16 hours of physical action in order to maintain the physical stuff that you’ve gathered around you — trying to find pleasure from some vision. Afford yourself that. And that 10 or 15 minutes that you are finding pleasure, will cause a focalization of Energy within you that the Universe will actualize around. You will begin to notice that you are more productive, because of 15 minutes of visualization, than you were from 16 hours of hard labor.

— Abraham

[Doe een beetje minder en denk dat een beetje meer … We zeggen niet stop met doen en doe het allemaal in je hoofd. Wij zeggen werk je 8 uur of je 10 uur of je 16 uur .. Besteed gewoon ten minste 10 of 15 minuten – op een dag waar je 8-10-16 uren werkt in fysieke actie om de fysieke dingen te behouden die je om je heen hebt verzameld – om te proberen wat plezier van een aantal droombeelden te vinden. Veroorloof jezelf dat. En die 10 of 15 minuten dat je plezier vindt, zal een focalisatie van Energie binnen in je veroorzaken waar het heelal rond zal actualiseren. Je zult merken dat je productiever wordt, door 15 minuten van visualisatie, dan je door 16 uur van harde arbeid.]

Excerpted from Boston, MA – October 9th, 1999

Quote 08 augustus 2015

The Eternal Laws of the Universe steadily hold the promise of expansion and joy. Understanding the Laws will reawaken within you the knowledge of your purpose and your own personal power as you remember how to access the power of the Universe that creates worlds.

If this time-space reality has within it the ability to inspire a desire within you, it is absolute that this time-space reality has the ability to yield you a full and satisfying manifestation of that same desire. It is Law.

—Abraham

[De eeuwige wetten van het heelal houden voortdurend de belofte van expansie en vreugde. Inzicht in de wetten zullen je opnieuw doen ontwaken in de kennis van je doel en je eigen persoonlijke macht als je je herinnert hoe je toegang krijgt tot de kracht van het Universum die werelden schept.

Als deze tijd-ruimte werkelijkheid het in zich heeft de mogelijkheid om een wens in je te inspireren, is het absoluut dat deze tijd-ruimte werkelijkheid de mogelijkheid heeft om je een volledige en bevredigende manifestatie van datzelfde verlangen te geven. Het is Wet.]

Excerpted from the workshop: Money and the Law of Attraction on August 31, 2008

Quote 07 augustus 2015

Everyone doesn’t have to be the same. Most say,”Well, it’s so much easier if we’re all the same.” And we say, it is not easier when you’re all the same; conformity is the thing that thwarts you most. That massive wanting to get you to conform – to all think the same way and want the same things – is what is causing the revolt that is happening within you. You are determined to be freedom-seekers in a Mass Consciousness society that is determined to make you the same.

— Abraham

[Iedereen hoeft niet hetzelfde te zijn. De meeste zeggen: “Nou, het is zoveel makkelijker als we allemaal hetzelfde zijn.” En wij zeggen, het is niet makkelijker als jullie allemaal hetzelfde zijn; overeenstemming is het ding dat je het meest dwarsboomt. Dat massale willen om je in overeenstemming te krijgen – om allemaal op dezelfde manier te denken en dezelfde dingen te willen – is wat de oorzaak is van de opstand die er in jouw gaande is. Jullie zijn vastbesloten om vrijheid-zoekers te zijn in een massabewustzijn’s maatschappij die vastbesloten is om je hetzelfde te maken.]

Excerpted from Asheville, NC – October 25th, 2000

Quote 06 augustus 2015

Do you have to think specific positive thoughts about your body in order for your body to be the way you want it to be? No. But you have to not think the specific negative thoughts. If you could never again think about your body and, instead, just think pleasant thoughts — your body would reclaim its place of Well-being.

— Abraham

[Is het nodig om specifieke positieve gedachten over je lichaam te denken zodat je lichaam is zoals jij wilt dat het is? Nee, maar je moet niet de specifieke negatieve gedachten denken. Als je nooit meer na zou denken over je lichaam en, in plaats daarvan, gewoon aangename gedachten denkt – zou je lichaam de plaats van Welzijn terug vorderen.]

Excerpted from Orlando, FL – January 10th, 1999

Quote 05 augustus 2015

You are killing more of each other every day over your quarrels over religion than all other things put together, because you cannot even come to an agreement about what you think God says, or wants for you. On one side of the world God wants something different than the other. On one side of the room, in one side of your mind, God wants something different than on the other. The power is within you. You are extensions of this powerful Source Energy. You are literally God expressing in this physical body. And so, as you are standing in a thought, or in a word, or in an action that feels good to you as you are standing there—then you are fully open and allowing all of that Divine Energy to flow through you. And in that moment you are all that you said you would be when you decided to come forth into this body. You are the extension of pure positive energy. You are in your full creative power. You are thriving. You are clear-minded. You are joyful. You are filled with love. You are who you are—you are allowing that which you really are.

— Abraham

[Elke dag doden jullie meer van elkaar door jullie ruzies over religie dan alle andere dingen bij elkaar, want je kunt niet eens tot een akkoord komen over wat je denkt dat God zegt, of wil voor jullie. Aan de ene kant van de wereld wil God iets anders dan aan de andere kant. Aan de ene kant van de kamer, aan een kant van je geest, wil God iets anders dan aan de andere. De kracht is in jouw. Jullie zijn verlengingen van deze krachtige Bron Energie. Jullie zijn letterlijk God uitend in dit fysieke lichaam. En dus, als je staat in een gedachte, of in een woord, of in een actie die goed voor je voelt als je daar staat –dan ben je volledig open en sta je al die Goddelijke Energie toe om door je heen te stromen. En op dat moment ben je alles wat je zei dat je zou zijn toen je besloten had om tevoorschijn te komen in dit lichaam. Jullie zijn de verlenging van pure positieve energie. Je staat in je volledige creatieve macht. Je bent bloeiende. Je bent helder van geest. Je bent blij. Je bent gevuld met liefde. Je bent wie je bent–je staat dat wat je werkelijk bent toe.]

Excerpted from Syracuse, NY – September 30th, 2000

Quote 04 augustus 2015

If there is no source of illness, why are there so many sick people? It is because they have found lots of excuses to hold themselves in vibrational discord with wellness. They are not letting it in. And when they don’t let it in, the absence of it looks like sickness. And when enough of them do it you say, “Oh, there must be a source of sickness. In fact, let’s give it a label. Let’s call it cancer. Let’s call it AIDS. Let’s call it all kinds of terrible things, and let’s imply that it jumps into people’s experience.” And we say it never jumps into anybody’s experience. It’s just that people learn through trial and error, and — through banging around with each other — patterns of thought that don’t let it in.

— Abraham

[Als er geen bron van ziekte is, waarom zijn er dan zoveel zieke mensen? Het komt omdat ze vele excuses hebben gevonden om zich in vibrationele disharmonie te houden met WelZijn. Ze laten het niet binnen. En als ze het niet binnen laten, de afwezigheid ervan ziet eruit als ziekte. En wanneer genoeg van hen dit doen zeggen jullie: “O, er moet een bron van ziekte zijn. In feite, laten we het een label geven. Laten we het kanker noemen. Laten we het aids noemen. Laten we het allerlei verschrikkelijke dingen noemen, en laten we impliceren dat het in de ervaring van mensen springt. “En wij zeggen dat het nooit in iemands ervaring springt. Het is gewoon dat mensen met vallen en opstaan door het omgaan met elkaar – patronen leren van gedachten die het niet binnen laten.]

Excerpted from Buffalo, NY – September 27th, 2000

Quote 03 augustus 2015

Rest seems like a nice contrast to overwhelment, but enthusiasm is always chosen over rest. The only thing that ever makes you tired or bogs you down is resistance.

— Abraham

[Rust lijkt een mooi contrast voor wanneer je overweldigd bent, maar enthousiasme wordt altijd boven rust verkozen. Het enige dat je ooit moe maakt of dat je erin verzandt is weerstand.]

Excerpted from Lincroft, NJ – October 15th, 1996

Quote 02 augustus 2015

Rather than trying to monitor your thoughts, we encourage that you simply pay attention to how you are feeling. For if you should choose a thought that is not in harmony with the way that broader, older, wiser, loving Inner Being part of you sees it, you will feel the discord; and then you can easily redirect your thought to something that feels better and, therefore, serves you better.

—Abraham

[n plaats van te proberen om je gedachten te controleren, sporen we je aan om gewoon aandacht te besteden aan hoe je je voelt. Want als je een gedachte kiest die niet in harmonie is met de manier waarop je bredere, oudere, wijzere, liefdevolle innerlijke wezen deel van jouw het ziet, zul je de verdeeldheid of disharmonie voelen; en dan kun je eenvoudig je gedachten herleiden naar iets dat beter voelt en je dus beter dient.]

Excerpted from the workshop: The Law of Attraction, The Basics of the Teachings of Abraham on July 01, 2006

Quote 01 augustus 2015

Sex is one of those impulses that comes forth from within that cannot be denied. You can squelch it and contour it and regulate it, but it’s an impulse that continues to come forth, sometimes more than others, but it continues to come forth.

—Abraham

[Seks is een van die impulsen die van binnenuit voortkomt dat niet kan worden ontkend. Je kunt het onderdrukken en het vormen en het reguleren, maar het is een impuls die voort blijft komen, de ene keer meer dan andere, maar het blijft voortkomen.]

Excerpted from the workshop: Syracuse, NY on October 17, 1996

Quote 31 juli 2015

How do you feel about those things that you are giving most of your attention to? If there is something in your life that gives you negative emotion almost every time you think about it, we would do anything that we could do to get that negative thing out of our awareness.

— Abraham

[Hoe voel je je over die dingen waar je het grootste deel van je aandacht aan geeft? Als er iets in je leven is dat je negatieve emotie geeft bijna elke keer dat je erover nadenkt, zouden we alles doen wat we konden doen om die negatieve dingen uit ons bewustzijn te bannen.]

Excerpted from Phoenix, AZ – April 5th, 1998

Quote 30 juli 2015

You don’t have to justify the good that flows to you; it is a given. You are of more value in the joy of your cross-stitching than in the struggle of your ironing.

— Abraham

[Je hoeft het goede dat naar je toestroomt niet te rechtvaardigen; Het is een gegeven. Je bent van meer waarde in de vreugde van je dwarszitten dan in de strijd van je rechtstrijken.]

Excerpted from Virginia Beach, VA – April 12th, 1997

Quote 29 juli 2015

No one can deny you anything. Only you deny it through your vibrational contradiction.

—Abraham

[Niemand kan je iets ontzeggen. Alleen jij ontzegt het jezelf door je tegenstrijdige vibratie.]

Excerpted from the workshop: Boca Raton, FL on January 12, 1997

Quote 28 juli 2015

You are the vibrational writers of the script of your life, and everyone else in the Universe is playing the part that you have assigned to them.

— Abraham

[Jullie zijn de vibrationele schrijvers van het script van jouw leven, en iedereen in het Universum speelt de rol die jij ze hebt toegekend.]

Excerpted from San Francisco, CA – March 2nd, 1997

Quote 27 juli 2015

What true patience is, is knowing that you want it and knowing that it’s coming and actually enjoying the unfolding along the way. Understand that you never get it done. So you might as well be patient. You never get it done, because every time you want and receive, you also receive a new perspective from which to want. Life is a constant unfolding of new desires and then a constant alignment to those desires.

— Abraham

[Wat waar geduld is, is te weten dat je het wilt en weten dat het komt en gewoon genieten onderweg naar het ontvouwen ervan. Begrijp dat je het nooit gedaan krijgt. Dus je kunt net zo goed geduldig zijn. Je krijgt het nooit gedaan, want elke keer als je iets wilt en ontvangt, ontvang je ook een nieuw perspectief om vanuit te willen. Het leven is een constante ontvouwing van nieuwe verlangens en vervolgens een constante afstemming op die verlangens.]

Excerpted from Larkspur, CA – August 30th, 1997

Quote 26 juli 2015

The only thing that makes the difference in the way you feel right now is the thought that you are thinking right now. It doesn’t matter how much money you’ve got; there are joyful people with no money, and there are unhappy people with lots of money. How you feel is about how you are allowing the Source that is You to flow. So when we talk about the Art of Allowing, we’re talking about the art of living; about the art of thriving; about the art of clarity. We’re talking about the art of being who you really are.

—Abraham

[Het enige dat het verschil van de manier waarop je je nu voelt maakt, is de gedachte die je nu denkt. Het maakt niet uit hoeveel geld je hebt; er zijn vrolijke mensen zonder geld, en er zijn ongelukkige mensen met veel geld. Hoe je je voelt gaat over de manier waarop je de Bron die Jij bent toestaat om te stromen. Dus als we praten over de kunst van het toestaan, praten we over de kunst van het leven; over de kunst van welvaren; over de kunst van de duidelijkheid. We hebben het over de kunst van het zijn wie je werkelijk bent.]

Excerpted from the workshop: Ashland, OR on July 20, 2002

Quote 25 juli 2015

You are always living a reflection of whatever you are outputting. And so, if you get into a little pocket where a lot of people are being rude, it’s probably because you are being rude—or because you have been aware of people being rude. Nothing ever happens to you that is not part of your vibration!

—Abraham

[Je leeft altijd een reflectie van wat je uitgeeft. En dus, als je in een omgeving komt waar veel mensen onbeleefd zijn, is het waarschijnlijk omdat jij onbeleefd bent–of omdat je je bewust bent geweest van mensen die onbeleefd zijn. Niets overkomt je ooit, dat geen deel uitmaakt van je vibratie!]

Excerpted from the workshop: Chicago, IL on April 25, 1999

Quote 24 juli 2015

What we would do for yourself — for your next physical experience (and you can do this). . . We would begin, right now, by infusing this physical time/space reality with as much understanding of the Law of Attraction as you can, so that you add to this vortex of knowing. That makes it more likely that — as you and others participate within it — you will have easy access to this understanding that all is well.

—Abraham

[Wat wij voor onszelf zouden doen – voor je volgende fysieke ervaring (en jij kunt dit). . . We zouden beginnen, nu meteen, met het inbrengen in deze fysieke tijd / ruimte realiteit van zoveel mogelijke kennis van de Wet van de Aantrekkingskracht als je maar kunt, zodat je toevoegt aan deze draaikolk van weten. Dat maakt de kans groter dat – als jij en anderen deel hier deel aannemen – je gemakkelijk toegang zult hebben tot dit inzicht dat alles goed is.]

Excerpted from the workshop: Los Angeles, CA on January 31, 1999

Quote 23 juli 2015

You are the creator of your own reality, and so you are not in jeopardy. You do not need to control the behavior of others in order for you to thrive. Your attention to things that you think they do that keeps you from your thriving is, in fact, what keeps you from your thriving… It is not what they do to you; it’s what you do to you in fear of what you think that they will do to you.

—Abraham

[Jij bent de schepper van je eigen werkelijkheid, en dus ben je niet in gevaar. Je hoeft het gedrag van anderen niet te controleren om te gedijen. Jouw aandacht voor de dingen die jij denkt dat ze doen, dat je weerhoudt om te gedijen is, in feite, wat je weerhoudt om te gedijen … Het is niet wat zij je aandoen; het is wat jij doet in angst voor wat jij denkt dat zij jou aan zullen doen.]

Excerpted from the workshop: Philadelphia, PA on May 12, 2005

Quote 22 juli 2015

Never face reality unless your reality is just the way you want it to be.

— Abraham

[Kijk nooit de realiteit in de ogen, tenzij je realiteit precies is, zoals jij wilt dat het is.]

Excerpted from San Antonio,TX – May 17th, 1997

Quote 21 juli 2015

You will never reach the place where you will not need to be diligent about your choice of thought. Because you live in a world that is determined to show you every pocket of despair. So you must diligently choose. But it gets easier and easier and easier to do so. Right now, it may feel to you like those moments of Connection are the rare ones. There will be a time when those moments of Connection will feel so normal that it will shock you when you get into a place of disconnection.

— Abraham

[Je zal nooit de plaats bereiken waar je het niet nodig hebt om oplettend te zijn over je keuze van je gedachten. Omdat je in een wereld leeft die vastbesloten is om je alle mogelijkheden van wanhoop te laten zien. Dus je moet zorgvuldig kiezen. Maar het wordt steeds gemakkelijker en eenvoudiger om te doen. Op dit moment kan het voor jou voelen dat die momenten van verbinding zeldzaam zijn. Er komt een tijd dat die momenten van Verbinding zo normaal voelen dat het je zal schokken als je in een plaats van ontkoppeling komt.]

Excerpted from San Antonio, TX – November 24th, 2001

Quote 20 juli 2015

If you examine your history, you cannot help but repeat it! Law of Attraction says it is so: “Whatever I am looking at, I am including in my vibration.”

— Abraham

[Als je jouw geschiedenis onderzoekt, kun je het niet helpen, om het te herhalen! De Wet van de Aantrekking werkt zo: ” Waar ik dan ook maar naar kijk, voeg ik toe aan mijn trillingen”]

Excerpted from Boston, MA – October 10th, 1999

Quote 19 juli 2015

Relationships are forever. They are eternal. Not just permanent in this lifetime. Once you establish a relationship, it is an eternal relationship. What holds bad things in your life is always your attention to those bad things, always.

— Abraham

[Relaties zijn voor altijd. Ze zijn eeuwig. Niet alleen permanent in dit leven. Zodra je een relatie hebt opgebouwd, is het een eeuwige relatie. Wat de slechte dingen in je leven houdt komt altijd door je aandacht aan die slechte dingen, altijd.]

Excerpted from Sacramento, CA – May 13th, 2000

Quote 18 juli 2015

Most people don’t think that new-born children could be the Creator of their own reality because they are not even talking yet. But the Universe is not responding to your language, anyway. The Universe is responding to your vibration—and your vibration is about the way you feel.

—Abraham

[De meeste mensen geloven niet dat pasgeboren kinderen de Schepper van hun eigen werkelijkheid kunnen zijn omdat ze nog niet eens praten. Maar het Universum reageert sowieso niet op je taal, Het Universum reageert op je vibratie–en je vibratie gaat over de manier waarop je je voelt.]

Excerpted from the workshop: Seattle, WA on June 20, 1998

Quote 17 juli 2015

Nonphysical is not asking you to ascribe to some specific label or stand in specific corners or in specific synagogues or churches with specific words. You are beings who are blessed and who are deserving of Well-being, and you will find your Well-being in many different ways — and the labels simply do not matter.

— Abraham

[Het Niet-Fysieke vraagt je niet om je toe te schrijven aan een speciaal label of standaard in specifieke hoeken of in specifieke synagogen of kerken met bepaalde woorden. Jullie zijn gezegende wezens die Welzijn verdienen, en je zult je welzijn op verschillende manieren vinden – en de labels doen er gewoon niet toe.]

Excerpted from Dallas, TX – March 13th, 1999

Quote 16 juli 2015

When you find vibrational alignment with You, you personally thrive. You feel good; you look good; you have stamina; you have energy; you have balance; you have clarity; you have wit; you have abundance of all things that you consider to be good. You thrive in all ways when you come into Energy Balance with You. Vibrational Relativity – that’s what it’s all about.

— Abraham

[Wanneer je vibrationele afstemming met Jou vindt, gedij je persoonlijk. Je voelt je goed; je ziet er goed uit; je hebt uithoudingsvermogen; je hebt energie; je bent in evenwicht; je hebt duidelijkheid; je hebt een doel; je hebt overvloed van alle dingen die jij beschouwt als goed te zijn. Je gedijt in alle opzichten als je in Energie Balans komt met Jou. Vibrationele Relativiteit – dat is waar het allemaal om draait.]

Excerpted from Asheville, NC – May 1st, 2005

Quote 15 juli 2015

We want you to enjoy the contrasting experience, just like you enjoy the contrasting buffet. And we want you to reach the place (and practicing Virtual Reality will help you to gain this confidence) that whenever you’re in front of a buffet that has so much that you do like to eat, as well as some that you don’t like to eat, you don’t feel frustrated that there are things there you don’t want to eat. You don’t feel compelled to put them on your plate and eat them; you just pick the things that you like. And the Universe of thought is the same way. You can choose from it the things that you like.

— Abraham

[Wij willen dat je geniet van de contrasterende ervaring, net zoals je geniet van een contrasterend buffet. En we willen dat je de plaats bereikt (en het beoefenen van Virtuele Realiteit zal je helpen om dit vertrouwen te winnen), dat wanneer je voor een buffet staat dat zoveel heeft dat je wel wilt eten, evenals sommige dingen die je niet wilt eten, je je niet gefrustreerd voelt dat er dingen zijn die je niet wilt eten. Je voelt je niet gedwongen om ze op je bord te leggen en ze op te eten; kies gewoon de dingen die je wilt. En het universum van gedachten werkt op dezelfde manier. Je kunt er de dingen uit kiezen die je leuk vindt.]

Excerpted from Salt Lake City, UT – June 29th, 2002

Quote 14 juli 2015

From the Non-physical, you created you, and now from the physical, you continue to create, and we are nothing if we are not Flow-ers of Energy. We must have objects of attention, that are ringing our bells, in order to feel the fullness of who we are, flowing through us, for the continuation of All-That-Is. That is what puts the eternalness in eternity.

— Abraham

[Vanuit het Niet-fysieke, heb je jij gemaakt, en nu vanuit het fysieke, blijf je creëren, en we zijn niets als we niet Stro-mers van Energie zijn. We moeten objecten van aandacht hebben, die onze klokken luiden, om de volheid van wie we zijn te voelen, die door ons stroomt, voor de voortzetting van Al-Dat-Is. Dat is wat zorgt voor eeuwig zijn in de eeuwigheid.]

Excerpted from Silver Spring, MD – April 19th, 1997

Quote 13 juli 2015

When the desire is born, right away you start counting yourselves a failure, because you’ve got this desire that hasn’t been satisfied. Know that you never get it done! And since you never get it done, it’s time to stop being unhappy about what’s undone, because most of it is undone! You are an eternal being. Most of it is undone. Instead of taking score about what’s been achieved — we want you to start feeling anticipation about what is still to arrive…

— Abraham

[Wanneer het verlangen wordt geboren , begin je meteen met het jezelf zien als een mislukking, omdat je dit verlangen dat niet vervuld is hebt. Weet dat je het nooit gedaan krijgt! En omdat je het nooit gedaan krijgt, is het tijd om te stoppen met ongelukkig zijn over wat niet gedaan is, omdat het merendeel ongedaan is! Je bent een eeuwig wezen. Het grootste deel is ongedaan. In plaats van het nemen van score over wat er bereikt is – willen we dat je begint met het voelen van verwachting over wat er nog gaat komen ]

Excerpted from Spokane, WA – July 7th, 1999

Quote 12 juli 2015

Love and appreciation are identical vibrations. Appreciation is the vibration of alignment with who-you-are. Appreciation is the absence of everything that feels bad and the presence of everything that feels good. When you focus upon what you want – when you tell the story of how you want your life to be – you will come closer and closer to the vicinity of appreciation, and when you reach it, it will pull you toward all things that you consider to be good in a very powerful way.

— Abraham

[Liefde en waardering zijn identieke trillingen/vibraties. Waardering is de trilling van de afstemming met Wie-je-bent. Waardering is de afwezigheid van alles wat slecht voelt en de aanwezigheid van alles dat goed voelt. Wanneer je je richt op wat je wilt – als je het verhaal vertelt van hoe je wilt dat je leven is – zal je dichter en dichter bij de nabijheid van waardering komen, en als je het bereikt, zal het je trekken in de richting van alle dingen waar jij van mening van bent dat goed is op heel krachtige wijze.]

Excerpted from the book “Money and the Law of Attraction: Learning to Attract Health, Wealth & Happiness”

Quote 11 juli 2015

Death is an inevitable cycle. But sickness before death is a symptom of resistance. Most people think they’ve got to get sick to die. But, you could be like the cat who chooses to get run over. Or, you could just lie down in your bed happily one night, so content and thoughtless, wanting nothing in this physical world; and just reemerge into Pure Positive Energy… You can play it out any way you choose.

— Abraham

[De dood is een onvermijdelijke cyclus. Maar ziekte voor de dood is een symptoom van weerstand. De meeste mensen denken dat ze ziek moeten worden om te sterven. Maar, je zou kunnen zijn als de kat die ervoor kiest om overreden te worden. Of, je kon gewoon gelukkig liggen in je bed op één nacht, zo tevreden en gedachteloos, niets willend in deze fysieke wereld; en gewoon opnieuw tevoorschijn komen in Pure Positieve energie … Je kunt het uitspelen op elke manier die je kiest.]

Excerpted from Sedona, AZ – August 27th, 2005

Quote 10 juli 2015

All of you are allowing through the crack of least resistance. So there are a combination of factors. The degree of desire is a factor. In other words, the amount of pulling power that’s going on is a factor. Someone could really, really, really, want something, and could really, really, really, be disallowing it — but because they want it instensely they get it, but it comes the hard way.

— Abraham

[Jullie allemaal staan toe door de weg van de minste weerstand. Er zijn dus een combinatie van factoren. De mate van verlangen is een factor. Met andere woorden, de hoeveelheid trekkracht die er aan de gang is, is een factor. Iemand kon echt, echt, echt, iets willen, en kon het echt, echt, echt, niet toestaan – maar omdat ze het krachtig willen krijgen ze het, maar het komt op de moeilijke manier.]

Excerpted from Cincinnati, OH – July 15th, 2000

Quote 09 juli 2015

You are joy, looking for a way to express. It’s not just that your purpose is joy, it is that you are joy. You are love and joy and freedom and clarity expressing. Energy—frolicking and eager—that’s who you are. And so, if you’re always reaching for alignment with that, you’re always on your path, and your path will take you into all kinds of places. We will not deny that you will not discover miracles and create benefits and be involved in creation, and that you will not uplift humanity—we will not say that you will not find satisfaction in so many things that you create, but we can’t get away from the acknowledgment that you are Pure Positive Energy that translates into the human emotion of joy.

— Abraham

[Je bent vreugde, op zoek naar een manier om je uit te drukken. Het is niet alleen dat je doel vreugde is, het is dat je vreugde bent. Je bent liefde en vreugde en vrijheid en duidelijkheid uitend. Energie-rondspartelend en enthousiast, dat is wie je bent. En dus, als je altijd reikt naar afstemming met dat, ben je altijd op je pad, en je pad brengt je naar allerlei plaatsen. We zullen niet ontkennen dat je geen wonderen zult ontdekken en voordelen creeert en betrokken zult zijn in schepping, en dat je de mensheid niet zult upliften–we zullen niet zeggen dat je geen voldoening zult vinden in zoveel dingen die je maakt, maar we kunnen niet om de erkenning heen dat je Pure Positieve Energie bent die zich vertaalt in de menselijke emotie van vreugde.]

Excerpted from Boca Raton, FL – December 13th, 2003

Quote 08 juli 2015

Any time you have physical discomfort of any kind, whether you call it emotional, or physical pain within your body, it always, always means the same thing: “I have a desire that is summoning Energy, but I have a belief that is not allowing so I’ve created resistance in my body.” The solution, every single time, to the releasing of discomfort or pain — is the relaxation and the reaching for the feeling of relief.

—Abraham

[Elke keer als je fysiek ongemak van welke aard dan ook hebt, of je het emotioneel noemt of lichamelijke pijn in je lichaam, het altijd, betekent altijd hetzelfde: “Ik heb een wens die energie oproept, maar ik heb een geloof dat niet toestaat waardoor ik dus weerstand/verzet heb gecreeerd in mijn lichaam. “De oplossing, elke keer, voor het loslaten van ongemak of pijn – is de ontspanning en het bereiken van het gevoel van opluchting.]

Excerpted from the workshop: Kansas City, MO on August 29, 1999

Quote 07 juli 2015

All those statistics that you are gathering about your own experiences and about others are only about how somebody has flowed Energy. It isn’t about any hard fast reality.

—Abraham

[Al die statistieken die je verzamelt over je eigen ervaringen en over anderen zijn slechts over hoe iemand de Energie heeft laten stromen. Het gaat niet om een harde snelle werkelijkheid.]

Excerpted from the workshop: Detroit, MI on July 08, 2000

Quote 06 juli 2015

That All-That-Isness that is responding to your vibration is that which you call God.

— Abraham

[Dat Al-Dat-Is die reageert op jouw vibratie is dat wat jullie God noemen.]

Excerpted from Lincroft, NJ – October 15th, 1996

Quote 05 juli 2015

You, on the leading edge of thought, are here enormously, creatively involved. There’s something so satisfying about asking and deliberately aligning your Energy and deliberately finding the familiar feeling of that, and then seeing it manifest.

— Abraham

[Jij, op de voorhoede van het nieuwe denken, zijn hier enorm, creatief betrokken. Er is iets zo bevredigend over het vragen en dan de doelbewuste aanpassing van je energie en het doelbewust vinden van het vertrouwde gevoel daarvan, en het dan zien manifesteren.]

Excerpted from Syracuse, NY – October 13th, 1998

Quote 04 juli 2015

“So, why am I who I am, and why am I born to who I am born to, and why is it set up the way it is set up?” We say, “For the fun of it. For the joy of it. For the expansion of it. For the growth of it. For the difference in it. For the desire producing value in it.”

— Abraham

[Dus, waarom ben ik wie ik ben, en waarom ben ik geboren tot wie ik geboren ben, en waarom is het opgezet op de manier waarop het is opgezet?” Wij zeggen: “Voor de lol ervan. Voor de vreugde ervan. Voor de uitbreiding ervan. Voor de groei ervan. Voor het verschil erin. Voor de wens wat waarde erin voortbrengt.”]

Excerpted from Tarrytown, NY – October 17th, 1998

Quote 03 juli 2015

Let what you’re living right here and now in this environment be the process that evokes the desire that summons the Life Force that provides the creation of anything. Whatever you have the ability to conceive, this Universe has the ability to provide. Anything, without exception. So your work is on the conjuring of the idea, period. The Universe has the stuff to deliver the goods, and will.

— Abraham

[Laat wat je hier en nu in deze omgeving leeft het proces zijn dat de wens oproept dat de levenskracht oproept die je voorziet van de schepping van wat je je ook kunt bedenken. Ongeacht wat je ook bedenkt, dit Universum heeft de mogelijkheid om het je te geven. Alles, zonder uitzondering. Dus jou werk is op het uitwerken van het idee, punt. Het Universum heeft het materiaal om de goederen te leveren, en zal.]

Excerpted from Phoenix, AZ – April 4th, 1998

Quote 02 juli 2015

That’s why so many of us teach meditation. Because when you stop thought, you stop resistant thought. When you stop resistant thought, then you let it in. That’s why we teach appreciation, because when you’re in appreciation, you are not in the mode of resistance, and you are letting it in.

— Abraham

[Dat is de reden waarom zo velen van ons meditatie leren. Want als je het denken stopt, stop je gedachten van weerstand. Wanneer je weerstand gedachten stopt, dan laat je het binnen. Daarom leren we waardering, want als je in waardering bent, ben je niet in de modus van verzet, en laat je het binnen.]

Excerpted from North Los Angeles, CA – August 13th, 2001)

Quote 01 juli 2015

The “devil” is a fictional character made up (and perpetuated) by insecure humans who want to control other insecure humans. There’s a lot of power in fear, isn’t there? There shouldn’t be, because, really, what fear is, is power-less. If you understood Source, as we do, you would never fashion such fiction because there is only Well-Being that flows from that which is your Source.

—Abraham

[De ‘duivel’ is een fictief personage gemaakt (en vereeuwigd) door onzekere mensen die andere onzekere mensen willen beheersen. Er is veel macht in angst, is het niet? Het zou er niet moeten zijn, want, echt, wat angst is, is machte-loos. Als je Bron begreep, zoals wij doen, zou je nooit zulke fictie geloven, want er is alleen maar Wel-Zijn dat voortvloeit uit dat wat je Bron is.]

Excerpted from the workshop: North Los Angeles, CA on March 06, 2004

Quote 30 juni 2015

You cannot have a happy ending to an unhappy journey.

—Abraham..

[Je kunt geen gelukkig einde hebben aan een ongelukkige reis.]

Excerpted from the workshop: Atlanta, GA on September 13, 1997

Quote 29 juni 2015

If you know that all is well, you know all you need to know. And if you know life is supposed to be fun, you know more than almost anybody else knows. And if you know that the way you feel is your indicator of how connected you are to Source, then you know that which only a handful of Deliberate Creators, respective to the total population, really know. The beasts all know it. Your animals know that all is well. Your animals live in the moment. They understand the power of their now. They expect the Universe to yield to them. They don’t worry or fret or conjure or make laws or rules or try to regulate. They are Pure Positive Energy. Your beasts vibrate more on the Energy scale of contentment than of passion. Their desire was set forth from Nonphysical, and continues to be set forth by those, like you, who want Energy balance, who want sustenance. The difference between the beast and the human is that the beast is more general in its intent. The human is usually less blended, usually less allowing of the Energy to flow, but is more specific. And that is why the human is seen to be the Creator while the beast is more the balancer of Energy.

— Abraham

[Als je weet dat alles goed is, weet je alles wat je moet weten. En als je weet dat het leven leuk hoort te zijn, weet je meer dan wat bijna iedereen weet. En als je weet dat de manier waarop je je voelt je indicator is van hoe verbonden je bent met de Bron, dan weet je dat wat slechts een handvol van Bewuste Scheppers, respectievelijk aan de totale bevolking, echt weten. De beesten weten het allemaal. Jullie dieren weten dat alles goed is. Jullie dieren leven in het moment. Ze begrijpen de kracht van hun NU. Zij verwachten dat het Universum aan hen geeft. Ze maken zich geen zorgen of piekeren niet of maken wetten of regels of proberen te regelen. Ze zijn Pure positieve energie. Jullie beesten vibreren meer op de energie schaal van tevredenheid dan passie. Hun wens werd uiteengezet vanuit het Niet-fysieke, en blijft naar voren komen door degenen, zoals jij, die Energiebalans willen, die een bestaansmiddel willen. Het verschil tussen het dier en de mens is dat het beest meer algemeen in zijn bedoeling is. De mens is meestal minder geblend met de Bron, gewoonlijk minder toelatend voor de energie om te stromen, maar specifieker. En dat is de reden waarom de mens wordt gezien als de Schepper, terwijl het beest meer de balancer van Energie is.]

Excerpted from Philadelphia, PA – October 15th, 1998

Quote 28 juni 2015

You live in a pulsating, vibrating Universe of advanced harmonics. Everything that exists, in your air, in your dirt, in your water, and in your bodies, is vibration in motion—and all of it is managed by the powerful Law of Attraction. There is nothing that exists outside of this vibrational nature, and as you learn to accept your vibrational nature, and begin to consciously utilize your emotional vibrational indicators, you will gain conscious control of your personal creations and of the outcomes of your life experience.

—Abraham

[Je woont in een pulserend, vibrerend Universum van geavanceerde harmonieen. Alles wat bestaat, in de lucht, in jullie vuil, in het water, en in je lichaam, is trilling in beweging–en dit alles wordt beheerd door de krachtige Wet van Aantrekkingskracht. Er is niets dat buiten deze vibrerende natuur bestaat, en als je leert om je vibrationele natuur te accepteren, en begint om bewust gebruik maken van je emotionele vibratie indicatoren, zul je bewuste controle van je persoonlijke creaties en van de uitkomsten van je levenservaring op doen.]

Excerpted from the workshop: Money and the Law of Attraction on August 31, 2008

Quote 27 juni 2015

I’m going to be happy. I’m going to skip. I’m going to be glad. I’m going to smile a lot. I’m going to be easy. I’m going to count my blessings. I’m going to look for reasons to feel good. I’m going to dig up positive things from the past. I’m going to look for positive things where I stand. I’m going to look for positive things in the future. It is my natural state to be a happy person. It’s natural for me to love and to laugh. This is what is most natural for me. I am a happy person!

— Abraham

[Ik ga gelukkig zijn. Ik zal huppelen. Ik zal blij zijn. Ik ga veel lachen. Ik zal gemakkelijk zijn. Ik zal mijn zegeningen tellen. Ik ga op zoek naar redenen om me goed te voelen. Ik ga positieve dingen uit het verleden opgraven. Ik ga op zoek naar positieve dingen waar ik sta. Ik ga op zoek naar positieve dingen in de toekomst. Het is mijn natuurlijke staat om een gelukkig mens te zijn. Het is natuurlijk voor mij om lief te hebben en te lachen. Dit is wat het meest natuurlijk is voor mij. Ik ben een gelukkig mens!

Excerpted from Sacramento, CA – March 15th, 2003

Quote 26 juni 2015

If all you did was just look for things to appreciate you would live a joyous, spectacular life. If there was nothing else that you ever came to understand other than just look for things to appreciate, it’s the only tool you would ever need to predominantly hook you up with who you really are. That’s all you’d need.

— Abraham

[Als alles wat je deed gewoon was op zoek zijn naar dingen om te waarderen zou je een vreugdevol, spectaculaire leven leven. Als er niets anders was dat je ooit kwam te begrijpen anders dan alleen zoeken naar dingen om te waarderen, het is het enige hulpmiddel dat je ooit nodig zou hebben om hoofdzakelijk aangesloten te zijn met wie je werkelijk bent. Dat is alles wat je nodig hebt.]

Excerpted from San Antonio, TX – January 26th, 2002

Quote 25 juni 2015

You cannot worry about someone and love them at the same time. Most people mistake the emotion of worry for the emotion of love. They think that worrying about somebody means that you love them.

— Abraham

[Je kunt je geen zorgen maken over iemand en van ze houden op hetzelfde moment. De meeste mensen verwarren de emotie van zorgen met de emotie van liefde. Ze denken dat zorgen maken over iemand betekent dat je van ze houdt.]

Excerpted from Chicago, IL – November 2nd, 1997

Quote 24 juni 2015

If you get a diagnosis that is not what you want to hear, the tendency is to say, “Oh, my god! How did I get so far away from something I want so much?” And we say, it isn’t big like that at all — it’s just a series of little things. It is the, “I could choose this thought which feels good, or this thought which doesn’t feel so good. But I’ve developed a pattern for what doesn’t feel good. And so, it is the daily dose of not being in the receiving mode that keeps me not in the receiving mode.” And that’s all that it is!

— Abraham

[Als je een diagnose krijgt wat niet is wat je wilt horen, de tendens is om te zeggen: “O, mijn God! Hoe ben ik zo ver weg geraakt van iets dat ik zo graag wil?” En wij zeggen, het is helemaal niet zo groot – het zijn gewoon een reeks van kleine dingen. Het is het, “Ik kon deze gedachte die goed aanvoelt kiezen of deze gedachte die niet zo goed voelt. Maar ik heb een patroon ontwikkeld voor wat niet goed voelt. En dus, is het de dagelijkse dosis van niet in de ontvangende modus zijn die me niet in de ontvangende staat houdt. “En dat is alles dat het is!]

Excerpted from San Rafael, CA – March 24th, 2001

Quote 23 juni 2015

Find thoughts that feel good, because it is inevitable that you are going to always be moving toward something. So why not be moving toward something that is pleasing? You can’t cease to vibrate, and Law of Attraction will not stop responding to the vibration that you are offering. So, expansion is inevitable. You provide it, whether you know you do, or not. The only question is, what is the standard of joy that you are demanding for yourself? From your Nonphysical perspective, it’s a high, high standard.

— Abraham

[Zoek gedachten die goed voelen, want het is onvermijdelijk dat je altijd beweegt in de richting van iets. Dus waarom niet bewegen in de richting van iets dat aangenaam is? Je kunt niet stoppen met vibreren, en Law of Attraction zal niet stoppen te reageren op de trilling die je aanbiedt. Dus, expansie is onvermijdelijk. Jij levert het, of je weet dat je het doet, of niet. De enige vraag is, wat is de standaard van vreugde die je eist voor jezelf? Vanuit je Niet-fysieke perspectief, is het een hoge, hoge standaard.]

Excerpted from Seattle, WA – July 2nd, 2005

Quote 22 juni 2015

You can say things like, “As I look at successful people, and by that I mean rich people, yes, and I mean happy people, and sometimes they’re rich and happy.” But when I’m talking about the successful ones, what I really mean is the really happy people. People that are really joyful, that want to get up every day, that are eager to get into their day. Almost without exception, they had a pretty rough beginning, which turned them into a powerful rebel initially. And then they found a way to relax into their natural birthright of Well-being.

— Abraham

[Je kunt dingen zeggen als: “Als ik kijk naar succesvolle mensen, en daarmee bedoel ik rijke mensen, ja, en ik bedoel gelukkige mensen, en soms zijn ze rijk en gelukkig.” Maar wanneer ik het over de succesvolle heb, wat ik eigenlijk bedoel is de echt gelukkige mensen. Mensen die echt blij zijn, die elke dag op willen staan, die staan te popelen om te beginnen met hun dag. Bijna zonder uitzondering, hadden ze een vrij ruw begin, waardoor ze aanvankelijk veranderd zijn in een krachtige rebel. En toen vonden ze een manier om te ontspannen in hun natuurlijke geboorterecht van Welzijn.]

Excerpted from Tucson, AZ – February 2nd, 2002

Quote 21 juni 2015

Every being is always receiving that which is a vibrational match to whatever they are offering.

— Abraham

[Elk wezen ontvangt altijd dat wat een vibrationele gelijke is met wat ze dan ook maar aanbieden.]

Excerpted from Lincroft, NJ – October 15th, 1996

Quote 20 juni 2015

Being happy is the cornerstone of all that you are! Nothing is more important than that you feel good! And you have absolute and utter control about that because you can choose the thought that makes you worry or the thought that makes you happy; the things that thrill you, or the things that worry you. You have the choice in every moment.

— Abraham

[Gelukkig zijn is de hoeksteen van alles wat je bent! Niets is belangrijker dan dat jij je goed voelt! En je hebt daar de absolute en uiterste controle over omdat jij de gedachte die maakt dat je je zorgen maakt of de gedachte die je gelukkig maakt kan kiezen; de dingen die je opwinden, of de dingen die je zorgen doen maken. Jij hebt de keuze op elk moment.]

Excerpted from Sacramento, CA – March 15th, 2003

Quote 19 juni 2015

Your emotion, your indicator of vibration, is indicating the ratio between your currently focused desire and any other belief or thought that you hold about same. When you feel negative emotion, anger about something, or fear… the name of the emotion does not matter, it always means that there is a desire within you that, in this moment, you are contradicting with some other thought. Your emotions are always about your relationship with your own desire, and nothing else.

—Abraham

[Je emotie, je indicator van je trillingen/vibratie, geeft een indicatie van de verhouding tussen je op dit moment gerichte wens en elk ander geloof of gedachte die je vasthoudt over hetzelfde. Wanneer je negatieve emotie voelt, woede over iets, of angst … de naam van de emotie is niet van belang, betekent het altijd dat er een verlangen in je is dat, op dit moment, je tegenspreekt met een andere gedachte. Je emoties gaan altijd over je relatie met je eigen wens, en niets anders.]

Excerpted from the workshop: El Paso, TX on February 17, 2001

Quote 18 juni 2015

In order to help someone who’s in a very different vibrational frequency, you’ve got to adjust your vibrational frequency so that they can hear you. And if we were standing in your physical shoes, we would not adjust our vibrational frequency down—ever. We would not introduce more resistance in our vibration for any reason whatsoever, because disconnecting yourself from resources does not give them more to eat.

—Abraham

[Om iemand die in een hele andere trillingsfrequentie vibreert te helpen, moet jij je trillingsfrequentie aanpassen, zodat ze je kunnen horen. En als wij in jouw fysieke schoenen stonden, zouden we onze trillingsfrequentie niet naar beneden aanpassen–ooit. We zouden nooit meer weerstand in onze vibratie introduceren om welke reden dan ook, omdat het loskoppelen van jezelf van de middelen hen niet meer te eten geeft.]

Excerpted from the workshop: Tarrytown, NY on October 09, 2004

Quote 17 juni 2015

It doesn’t matter what anybody else is doing with their vibration, it only matters what you are doing. You cannot desire something—and notice that it isn’t coming—without offering two contradictory vibrations that won’t let it come.

— Abraham

[Het maakt niet uit wat iemand anders doet met hun trilling/vibratie, het doet er alleen toe wat jij doet. Je kunt niet iets verlangen– en merken dat het niet komt–zonder dat je twee tegenstrijdige trillingen aanbiedt, die het niet laten komen.]

Excerpted from Boca Raton, FL – January 15th, 2005

Quote 16 juni 2015

There is not a source of not Well-being. There is not a source of sickness. There is just the disallowance of wellness. In every particle of the Universe there is that which is wanted and lack of it.

— Abraham

[Er is geen bron van niet Welzijn. Er is geen bron van ziekte. Er is slechts de weigering van Welzijn. In elk deeltje van het heelal is er dat wat gewild is en het gebrek daaraan.]

Excerpted from Syracuse, NY – October 17th, 1996

Quote 15 juni 2015

You say, “May I have…” or, “I would really like to have…” or, “What I really want is…” and you can name anything under the sun that you can conjure, and the Universe calmly says, “Here it is,” because it is known by All-That-Is that anything that you desire—can be. So, “Yes, here it is.”

— Abraham

[Jij zegt: “Mag ik hebben …”, of “Ik zou heel graag willen hebben …”, of: “Wat ik echt wil is …” en je kunt alles onder de zon opnoemen dat je kunt bedenken, en het Universum zegt rustig, “hier is het, “want het is bekend bij Al-Dat-Is dat alles wat je wenst–kan zijn. Dus, “Ja, hier is het.”]

Excerpted from Kansas City, MO – September 15th, 2004

Quote 14 juni 2015

Resistance is about believing that you are vulnerable or susceptible to something not wanted and holding a stance of protection — which only holds you in a place of not letting in the Well-being that would be there otherwise. There is nothing big enough to protect you from unwanted things, and there are no unwanted things big enough to get into your experience.

—Abraham

[Weerstand gaat over geloven dat je kwetsbaar of vatbaar bent voor iets niet gewild en met een houding van bescherming – die je alleen op een plaats houdt van het niet binnen laten van het Welzijn dat er anders zou zijn. Er is niets groot genoeg om je te beschermen tegen ongewenste dingen, en er zijn geen ongewenste dingen groot genoeg om in je ervaring te komen.]

Excerpted from the workshop: Atlanta, GA on November 04, 2000

Quote 13 juni 2015

You can’t help but experience contrast, so you can’t help but ask. And since you can’t help but ask—and anything you ask for is given—then there is no real learning going on. If there is any price to pay, or if there is any giving back something, it must be in this category of finally bringing yourself into vibrational alignment with what you’re asking for. You’ve got to be a vibrational match to what you’re asking for.

—Abraham

[Je kunt het niet helpen om contrast te ervaren, dus je kunt het niet helpen om te vragen. En omdat je het niet kunt helpen om te vragen–en alles wat je vraagt wordt gegeven—dan is er geen echt leren aan de gang. Als er enige prijs te betalen is, of als er enige teruggave is van iets, moet het in deze categorie zijn van eindelijk jezelf op een vibrerende afstemming te brengen met wat je vraagt. Je moet een vibrationele gelijke zijn met waar je om vraagt.]

Excerpted from the workshop: Washington, DC on May 07, 2005

Quote 12 juni 2015

If there is something that you desire and it is not coming to you, it always means the same thing. You are not a vibrational match to your own desire.

— Abraham

[Als er iets is dat je wenst en het komt niet naar je toe, betekent dat altijd hetzelfde. Je bent geen vibrationele match met je eigen wens.]

Excerpted from Boca Raton, FL – January 12th, 1997

Quote 11 juni 2015

Because others cannot vibrate in your experience, they cannot affect the outcome of your experience. They can hold their opinions, but unless their opinion affects your opinion, their opinion matters not at all. A million people could be pushing against you, and it would not negatively affect you unless you push back. They are affecting what happens in their experience. They are affecting their point of attraction—but it does not affect you unless you push against them.

—Abraham

[Omdat anderen niet kunnen vibreren in jouw ervaring, kunnen zij geen invloed hebben op de uitkomst van jouw ervaring. Ze kunnen hun meningen hebben, maar tenzij hun mening invloed heeft op jouw mening, telt hun mening helemaal niet. Een miljoen mensen konden tegen je aan duwen, en het zou geen negatieve invloed op je hebben, tenzij je terug duwt. Ze beïnvloeden wat er gebeurt in hun ervaring. Ze zijn van invloed op hun punt van aantrekking, maar het heeft geen invloed op jouw, tenzij je tegen hen duwt.]

Excerpted from the workshop: Orlando, FL on February 21, 1998

Quote 10 juni 2015

It is as easy to create a castle as a button. It’s just a matter of whether you’re focused on a castle or a button.

—Abraham

[Het is net zo gemakkelijk om een kasteel als om een knoop te creeren. Het is gewoon een kwestie van of je nu gericht bent op een kasteel of een knoop.]

Excerpted from the workshop: Boca Raton, FL on January 12, 1997

Quote 09 juni 2015

Today, no matter where I’m going and no matter what I am doing, it is my dominant intent to see that which I am wanting to see.

— Abraham

[Vandaag, het maakt niet uit waar ik heen ga en het maakt niet uit wat ik doe, het is mijn dominant intentie om te zien dat wat ik wil zien.]

Excerpted from Boca Raton, FL – January 12th, 1997

Quote 08 juni 2015

The one who fears something the most is the one who has it most activated in their vibration. And so, it is logical that they would experience it.

— Abraham

[Degene die iets het meeste vreest is degene die het het meest geactiveerd heeft in hun trillingen. En dus is het logisch dat ze het zouden ervaren.]

Excerpted from Tarrytown, NY – May 10th, 2003

Quote 07 juni 2015

You can never have a happy ending at the end of an unhappy journey; it just doesn’t work out that way. The way you’re feeling, along the way, is the way you’re continuing to pre-pave your journey, and it’s the way it’s going to continue to turn out until you do something about the way you are feeling.

—Abraham

[Je kunt nooit een happy end hebben aan het einde van een ongelukkige reis; Het werkt gewoon niet op die manier. De manier waarop je je voelt, langs de weg, op je reis, is de manier waarop je je reis blijft voorbereiden, en het is de manier waarop je voortdurend dezelfde uitkomst zal blijven krijgen totdat je iets doet aan de manier waarop je voelt.]

Excerpted from the workshop: West Los Angeles, CA on August 06, 2005

Quote 06 juni 2015

But it does take the determination that you’re going to put your thoughts upon something that does feel good. And so, here we’re going to make a very bold statement: any disease could be healed in a matter of days, any disease, if distraction from it could occur and a different vibration dominate—and the healing time is about how much mix-up there is in all of that.

— Abraham

[Maar het vergt wel de vaststelling dat je je gedachten op iets gaat richten dat goed voelt. En dus, hier gaan we een zeer gewaagde verklaring af leggen: elke ziekte kan worden genezen in een kwestie van dagen, elke ziekte, als afleiding ervan zou kunnen plaatsvinden en een andere vibratie zou domineren –en de genezings tijd gaat over hoeveel mengeling is er in dat alles.]

Excerpted from Ashland, OR – July 20th, 2002

Quote 05 juni 2015

Parents can’t choose the mates of their children or the behavior of their children. You actually can’t choose anything for your children without disempowering them.

—Abraham

[Ouders kunnen de partners van hun kinderen niet kiezen of het gedrag van hun kinderen. Je kunt eigenlijk niets voor je kinderen kiezen zonder het ontnemen van hun eigen macht.]

Excerpted from the workshop: Syracuse, NY on October 17, 1996

Quote 04 juni 2015

As you identify the thing that you want and you achieve vibrational harmony with it, by Law of Attraction you summon the Energy through you, and that is what life is. When someone stops desiring, Life Force no longer flows through them, and then they re-emerge into the Nonphysical where you have all kinds of goals and intentions.

—Abraham

[Als je het ding dat je wilt identificeert en je bereikt er vibrationele harmonie mee, door de Wet van de aantrekking roep je de Energie door je heen, en dat is wat het leven is. Wanneer iemand stopt met verlangen, stroomt er geen Levenskracht meer door hen heen, en dan komen ze weer tevoorschijn in het Niet–fysieke, waar je allerlei doelen en intenties hebt.]

Excerpted from the workshop: Lincroft, NJ on October 15, 1996

Quote 03 juni 2015

Anytime you feel negative emotion, stop and say: Something is important here; otherwise, I would not be feeling this negative emotion. What is it that I want? And then simply turn your attention to what you do want. . . . In the moment you turn your attention to what you want, the negative attraction will stop; and in the moment the negative attraction stops, the positive attraction will begin. And—in that moment—your feeling will change from not feeling good to feeling good. That is the Process of Pivoting.

—Abraham

[Iedere keer als je negatieve emotie voelt, stop en zeg: Iets is hier belangrijk; anders zou ik deze negatieve emotie niet voelen . Wat is het dat ik wil? En dan gewoon je aandacht richten op wat je wel wilt. . . . Op het moment dat je je aandacht richt op wat je wilt, zal de negatieve aantrekkingskracht stoppen; en op het moment dat de negatieve aantrekkingskracht stopt, zal de positieve aantrekkingskracht beginnen. En– op dat ogenblik—zal je gevoel veranderen van niet goed voelen naar een goed gevoel. Dat is het proces van zwenken.]

Excerpted from the workshop: Money and the Law of Attraction on August 31, 2008

Quote 02 juni 2015

Be easy about it. Don’t rush into things. Savor them more. Make more plans and be more deliberate and specific about the plans that you are making; and in all that you do, let your dominant intent be to find that which pleasures you as you imagine it. Let your desire for pleasure — your desire for feeling good — be your only guiding light. As you seek those thoughts that feel good, you will always be in vibrational harmony with the Energy that is your Source. And, under those conditions, only good can come to you; and only good can come from you.

—Abraham

[Wees er makkelijk over. Overhaast niet in dingen. Geniet meer van hen. Maak meer plannen en wees meer weloverwogen en specifiek over de plannen die je maakt; en in alles wat je doet, laat je dominante intentie zijn om dat te vinden wat je genoegen geeft als je het je voorstelt. Laat je verlangen naar plezier – je wens om je goed te voelen – je enige leidende licht zijn. Als je die gedachten die goed voelen zoekt, zul je altijd in vibrerende harmonie zijn met de energie die je Bron is. En, onder die omstandigheden, kan alleen maar goeds tot je komen; en alleen goeds kan van jou komen.]

Excerpted from the workshop: Philadelphia, PA on April 14, 1998

Quote 01 juni 2015

How do you ever get the truth to be more the way you want it to be? You’ve just got to start beating the drums of truth the way you want it to be – and when you do, you will immediately feel good. And there are those who might say, “Oh, you’re not facing the fact.” And we say, we would never face any fact that was taking us to a place we don’t want to be.

There are those who believe that the world is getting more and more desperate. We are here to tell you that the world is getting better and better, and better, and that every experience you have causes you to launch rockets of desires, and Source comes in response to those rockets. And the best thing about your birth and death is that the resistant ones die and the allowing ones are born. And with this combination of contrast that keeps you launching new and new desires, it’s no wonder that the Universe is expanding in this marvelous way and that life is getting better, in every day – and in this moment – for everyone who insists on focusing there.

—Abraham

[Hoe krijg je ooit de waarheid meer op de manier waarop je wilt dat het is? Je moet gewoon beginnen met je te richten op de waarheid van de manier dat je wilt dat het is – en als je dat doet, zul je je meteen goed voelen. En er zijn mensen die kunnen zeggen: “Oh, je kijkt niet naar het feit.” En wij zeggen, we zouden nooit kijken naar een feit dat ons meenam naar een plek waar we niet willen zijn.

Er zijn mensen die geloven dat de wereld steeds meer en meer wanhopiger wordt. Wij zijn hier om je te vertellen dat de wereld steeds beter en beter en beter wordt, en dat elke ervaring die je hebt, veroorzaakt in jouw om raketten van verlangens te lanceren, en Bron komt in reactie op die raketten. En het beste ding over je geboorte en de dood is dat de degenen met weerstand sterven en de degene die toestaan worden geboren. En met deze combinatie van contrast dat zorgt dat je nieuwe en nieuwe verlangens lanceert, is het geen wonder dat het Universum uitbreidt op deze prachtige manier en dat het leven steeds beter wordt, elke dag – en op dit moment – voor iedereen die aandringt om zich daarop te richten.]

Excerpted from the workshop: Portland, OR on July 12, 2003

Quote 31 mei 2015

People say. “If I’m always setting goals and reaching for the future, then am I not squandering my now?” And we say if in your now you’re using a future event to make you feel good, you are still feeling good in your now. And that’s the best use of now that you could ever find.

—Abraham

[Men zegt. “Als ik altijd bezig ben met het stellen van doelen en reik naar de toekomst, verspil ik dan niet mijn nu?” En wij zeggen, als in je nu, een toekomstige gebeurtenis gebruikt om je goed te doen voelen, voel je je nog steeds goed in je nu. En dat is het beste gebruik van nu dat je ooit zou kunnen vinden.]

Excerpted from the workshop: Atlanta, GA on November 04, 2000

Quote 30 mei 2015

There isn’t anything that I cannot be or do or have, and I have a huge Nonphysical staff that’s ready to assist me, and I’m ready.

—Abraham

[Er is niets dat ik niet kan zijn, doen of hebben, en ik heb enorm veel Niet-fysieke medewerkers die klaar zijn om mij te helpen, en ik ben er klaar voor.]

Excerpted from the workshop: Boca Raton, FL on January 12, 1997

Quote 29 mei 2015

Offer a vibration that matches your desire rather than offering a vibration that keeps matching what-is.

—Abraham

[Biedt een trilling aan die overeenkomt met je wens in plaats van het aanbieden van een trilling die blijft passen bij “Dat-Wat-Is”.]

Excerpted from the workshop: Silver Spring, MD on April 19, 1997

Quote 28 mei 2015

There is not something you’re supposed to do. There’s not something that you should do. There is only that which you are inspired to do. And how do you get inspired except by the contrast? It’s the life experience that gives you the idea of the desire, and then as you focus upon the desire, the Energy flows.

—Abraham

[Er is niet iets wat je zou moeten doen. Er is niet iets dat je moet doen. Er is alleen dat wat je geïnspireerd wordt om te doen. En hoe krijg je inspiratie behalve door het contrast? Het is de levenservaring die je het idee van het verlangen geeft, en vervolgens als je je richt op het verlangen, stroomt de energie.

Excerpted from the workshop: Philadelphia, PA on April 14, 1998