esther and jerry hicks

 

 

 

 

[ 1 oktober tot en met 31 december 2015]

 

Abraham Hicks quote 31 december 2015

Life Will Always Be Working Out for Me. . .

I like understanding that things are always evolving, and while there are many things that could be better where I am, it is not really a problem because “where I am” is constantly changing to something better. I like knowing that as I look for the best things around me where I am, those things become more prevalent in my experience.

It is fun to know that things are always working out for me, and as I watch for the evidence of that . . . I see more evidence of that every day.

— Abraham

Alles in mijn leven zal altijd goed komen. . .

Ik vind het fijn om te begrijpen dat dingen altijd in ontwikkeling zijn, en terwijl er veel dingen zijn die beter zouden kunnen waar ik ben, is het niet echt een probleem, want “waar ik ben” verandert voortdurend naar iets beters. Ik vind het fijn om te weten dat als ik op zoek ga naar de beste dingen om me heen van waar ik ben, komen die dingen vaker voor in mijn ervaring.

Het is leuk om te weten dat de dingen altijd goed komen voor mij, en als ik zoek naar het bewijs daarvan. . . zie ik er iedere dag meer bewijs van .

Excerpted from the book “Money and the Law of Attraction: Learning to Attract Health, Wealth & Happiness”

Our Love,
Esther (and Abraham and Jerry)

quote 30 december 2015

There is no shortage. And any attention to shortage of something wanted will always produce negative emotion within you because your guidance is letting you know that you have strayed from your broader basic understanding of abundance and Well-Being. Whether you are focused upon the shortage of money—or seeing yourself as having only so many years to live (and so each day that is expended is one day closer to the end of your years)—that feeling of decline is contrary to your broader understanding of the Eternal nature of your Being.
 
— Abraham
 
[Er is geen tekort. En alle aandacht voor tekort aan iets wat gewild is produceert altijd negatieve emotie in jou omdat je begeleiding je laat weten dat je bent afgedwaald van je bredere basiskennis van overvloed en welzijn. Of je nu gericht bent op het tekort aan geld of jezelf te zien als met slechts zo weinig jaren te leven (en dus elke dag die wordt besteed is een dag dichter bij het einde van je jaren) -dat gevoel van verval is in strijd met je bredere begrip van de eeuwige aard van je wezen.]
 
Excerpted from the book “Money and the Law of Attraction: Learning to Attract Health, Wealth & Happiness”

quote 29 december 2015

Whatever you are giving your attention to is already vibrating. And when you give your attention to it, if you maintain your focus for as little as 17 seconds, you begin to include its vibration, whatever it is, in your vibration. When you see something you want, and you give it your attention, and you say yes to it, you are including whatever its vibration is in your vibration. When you see something you do not want, and you shout no at it, you are including whatever its vibration is in your vibration. In this vibrational world, which is everything, you are far more vibrational beings than you are verbal beings. You are communicating with everyone far more on a vibrational basis, than you are on a verbal basis.

—Abraham

[Datgene waar je ook maar je aandacht aan geeft, vibreert al. En als je je aandacht er aan geeft, als je je focus handhaaft al vanaf 17 seconden, begin je de trillingen, wat het ook is, toe te voegen aan je vibratie. Als je iets ziet wat je wilt, en je geeft het je aandacht, en je zegt er ja tegen, voeg je wat de vibratie ook maar is toe aan jouw vibratie. Als je ziet iets wat je niet wilt, en je schreeuwt er nee tegen, voeg je waar de trillingen uit bestaan toe aan jouw vibratie. In deze vibrerende wereld, wat alles is, zijn jullie veel meer vibrerende wezens dan dat jullie verbale wezens zijn. Je communiceert met iedereen veel meer op een vibrationele basis, dan dat je dat doet op een verbale basis.]

Excerpted from: Portland, OR on July 11, 1999

quote 28 december 2015

Make a decision and then make it right. There just are no wrong decisions. You could go this way, or that way, and either way will eventually get you to where you want to be. But in the moment you start complimenting yourself on the decision you’ve made, in that moment, you come back into vibrational alignment with who-you-really-are.

— Abraham

Neem een beslissing en maak het dan goed. Er zijn gewoon geen verkeerde beslissingen. Je zou deze kant op kunnen gaan, of die kant, en in beide richtingen zul je uiteindelijk komen waar je wilt zijn. Maar op het moment dat je begint met het complimenteren van jezelf over de beslissing die je hebt gemaakt, op dat moment, kom je terug in vibrationele afstemming met wie-je-werkelijk-bent.]

Excerpted from West Los Angeles, CA – August 6th, 2005

quote 27 december 2015

When you feel enthusiasm to do something, it means you’ve lined up the Energy, and you are being inspired to take action from that point of alignment. When you don’t feel like doing it, don’t push yourself, because your effort is not worth it. But, when you line up the Energy, the feeling of procrastination goes away.
 
— Abraham
 
[Als je het gevoel van enthousiasme hebt om iets te doen, betekent dit dat je op een lijn bent met de Energie, en je geïnspireerd wordt om actie te ondernemen vanaf dat punt van het op een lijn zijn. Als je geen zin hebt om het te doen, zet jezelf er niet toe, omdat je inspanning het niet waard is. Maar, als je op een lijn bent met de energie, gaat het gevoel van uitstel weg.]
 
Excerpted from San Rafael, CA – July 31st, 2005
 
quote 26 december 2015

Those that we see who are living long lives don’t do so without powerful intent that keeps drawing. In other words, what continues the motion forward itself is the continuing setting forth of the new intent that draws life through. In fact, intending for long life assures that you must be leading the parade; people don’t start diminishing their life until they stop leading and start falling back into the ranks of the parade, trying to do what others are leading them to do.

— Abraham

[Degenen die we zien, die een lang leven, leven, doen dit niet zonder de krachtige intentie die blijft trekken. Met andere woorden, wat er op zichzelf voor zorgt dat de beweging voorwaarts blijft gaan, is de voortdurende uiteenzetting van de nieuwe intentie die leven door je heen trekt. In feite, met de intentie voor een lang leven verzekert je dat je de parade moet leiden; mensen beginnen niet met het verminderen van hun leven tot ze stoppen met het leiden en beginnen terug te vallen in de ranken van de parade, proberen te doen wat anderen hen leiden te doen.]

Excerpted from Buffalo, NY – May 20th, 2003

 
quote 25 december 2015

Your Inner Being would want you to manifest everything that you decide that you want. Your Inner Being would want you to know that you have value and the ability to have or be or do anything. Your Inner Being would want you to fulfill every wish and whim that you could identify.
— Abraham

[Je innerlijke wezen zou willen dat je alles wat je besluit dat je wilt manifesteert. Je innerlijke wezen zou willen dat je weet dat je waarde hebt en het vermogen hebt om te hebben of te zijn of doen wat je maar wilt. Je innerlijke wezen zou willen dat je elke wens en gril die je maar zou kunnen identificeren vervult.]

Excerpted from Philadelphia, PA – April 14th, 1998

quote 24 december 2015

Just do your best to keep yourself in balance. One of the first things that causes Energy misalignment, is asking or demanding too much of yourself in terms of time and effort. In other words, you just cannot burn the candle at both ends, so that you are physically tired, and then expect yourself to have a cheerful attitude. So, the rule of thumb has to be: “I’m going to be very, very, very happy, and then do everything I have time to do after that.”

— Abraham

Doe gewoon je best om jezelf in balans te houden. Een van de eerste dingen die foutieve energie uitlijning veroorzaakt, is als je teveel van jezelf vraagt of eist in termen van tijd en inspanning. Met andere woorden, je kunt gewoon niet de kaars branden aan beide uiteinden, zodat je fysiek moe bent, en dan van jezelf verwacht dat je een vrolijke houding hebt. Dus, de vuistregel moet zijn: “. Ik ga heel, heel, heel erg gelukkig zijn, en dan alles doen waar ik heb tijd voor heb om te doen daarna”]

Excerpted from West Los Angeles, CA – March 6th, 2005

quote 23 december 2015

A happy life is just a string of happy moments. But most people don’t allow the happy moment, because they’re so busy trying to get a happy life.

—Abraham

[Een gelukkig leven is gewoon een reeks van gelukkige momenten. Maar de meeste mensen staan het gelukkige moment niet toe, omdat ze zo druk bezig zijn om een gelukkig leven te krijgen.]

Excerpted from: Sacramento, CA on March 15, 2003

quote 22 december 2015

Everything exists for joy. There is not one other reason for life than joy. We’ve got nothing to prove to anyone, because nobody other than All-That-Is is watching. In other words, we’re not trying to get brownie points from some other galaxy. We’re not trying to get someplace else; we’re not trying to get it done, because there is no ending—we cannot get it done. Everything exists for the purpose of joy in the moment.

— Abraham

[Alles bestaat voor vreugde. Er is niet een andere reden voor het leven dan vreugde. We hebben niets te bewijzen aan niemand, omdat niemand anders dan Al-Dat-Is kijkt. Met andere woorden, we proberen niet om punten te scoren van een of andere andere melkweg. We proberen niet om ergens anders te komen; We proberen niet om het gedaan te krijgen, want er is geen einde– we kunnen niet het gedaan krijgen. Alles bestaat voor het doel van vreugde in het moment.]

Excerpted from Silver Spring, MD – May 11th, 2002

quote 21 december 2015

The most valuable skill or talent that you could ever develop is that of directing your thoughts toward what you want—to be adept at quickly evaluating all situations and then quickly coming to the conclusion of what you most want—and then giving your undivided attention to that. There is a tremendous skill in deliberately directing your own thoughts that will yield results that cannot be compared with results that mere action can provide.

—Abraham

[De meest waardevolle vaardigheid of talent dat je ooit zou kunnen ontwikkelen, is dat van het leiden van je gedachten in de richting van wat je wilt–om bedreven te worden in het snel evalueren van alle situaties en dan snel tot de conclusie komen van wat je het liefste wilt–en dan het geven van je onverdeelde aandacht daar aan. Er is een enorme vaardigheid in het doelbewust richten van je eigen gedachten die je resultaten zal geven die niet kunnen worden vergeleken met resultaten die alleen actie kan geven.]

Excerpted from: Money and the Law of Attraction on August 31, 2008

quote 20 december 2015

You created yourself from the components of this time/space reality. You did not come from another planet. For most of you it is (slightly) easier to believe that some spaceship came in from another planet and dropped some of you off, and now, you’ve really got it going good. And the same spaceship also brought…(oh no, that’s the Noah’s ark story) two of everybody else. And so, now, you’ve got the same problem with this story that you do with Noah’s ark: It must have been a smelly boat…And how did all those species get on it? (and where did they come from?) you see?

— Abraham

[Je hebt jezelf gemaakt met de onderdelen van deze tijd / ruimte realiteit. Je kwam niet van een andere planeet. Voor de meesten van jullie is het (iets) gemakkelijker om te geloven dat er een of ander ruimteschip van een andere planeet kwam en die zette een aantal van jullie af, en nu, heb je het echt goed gaande. En hetzelfde ruimteschip bracht ook … (oh nee, dat is het verhaal van de ark van Noach) twee van iedereen. En dus, nu, heb je het zelfde probleem met dit verhaal dan je hebt met de ark van Noach: Het moet een stinkende boot zijn geweest … En hoe kwamen al die soorten er op? (en waar kwamen ze vandaan?) zie je?]

Excerpted from Kansas City, MO – September 15th, 2004

quote 19 december 2015

The content of your vibration equals how you feel right now. And whether you’re thinking about the past, the present, or the future, how you feel right now — as you think about the past, the present, or the future — is your life. And it’s a precious, fabulous, creative life that you are not wanting to squander in a place of resistance. Your life is right now

—Abraham

[De inhoud van je vibratie is gelijk aan hoe je je nu voelt. En of je nu denkt over het verleden, het heden of de toekomst, hoe je je voelt op dit moment – als je over het verleden denkt, het heden of de toekomst – is je leven. En het is een kostbaar, fantastisch, creatief leven dat je niet wilt verspillen in een plaats van weerstand. Je leven is nu.]

Excerpted from: San Francisco, CA on March 11, 2000

quote 18 december 2015

You cannot look at that which you do not want and not join and perpetuate that vibration. Take your attention from that which is not in harmony with who you are, and in taking your attention from it, your “now vibration” will adjust to who you really are, and then you can uplift others.

—Abraham

[Je kunt niet kijken naar dat wat je niet wilt en niet mee doen en die vibratie in stand houden. Neem je aandacht van dat wat niet in harmonie is met wie je bent, en in het weg nemen van je aandacht ervan, zal je “nu vibratie” zich aan passen aan wie je werkelijk bent, en dan kun je anderen verheffen.]

Excerpted from: Portland, OR on June 10, 1997

quote 17 december 2015

Two statements that will serve you very well. The first is: There will always be war. There will always be those who aggravate within others a sense of trouble in order to promote the solution that they already have their mind made up about. And so you’re never going to come into agreement as a mass consciousness that this is “the way.” There will always be disagreements; therefore, there will always be turmoil; there will always be war.
The other statement, that is our favorite is: Well-Being will always abound, so the dominant experience of the majority of people will always be one of Well-Being. So you can decide, at any point in time, in what part of this you want to play. You can use anything as your excuse to align with Well-being, or you can use anything as your excuse to not align. The thing that we think is at the heart of this discussion is my own personal power. We think that’s what you are, sort of, struggling for and reaching for.
—Abraham

[Twee verklaringen die je heel goed zullen dienen. De eerste is: Er zal altijd oorlog zijn. Er zullen altijd mensen zijn die in anderen een gevoel van onrust verergeren met de intentie om de oplossing waar ze al vastbesloten over zijn te promoten. En dus zul je als een massa bewustzijn nooit in overeenkomst komen dat dit “de weg is.” Er zullen altijd meningsverschillen zijn; Daarom zal er altijd onrust zijn; er zal altijd oorlog zijn.

De andere verklaring, die onze favoriet is, is: Wel-Zijn zal altijd in overvloed zijn, zodat de dominante ervaring van de meerderheid van de mensen er altijd een van Wel-Zijn zal zijn. Zodat jij kunt beslissen, op elk moment, in welk deel hiervan je wilt spelen. Je kunt alles gebruiken als excuus om af te stemmen op Welzijn, of je kunt alles gebruiken als excuus om niet af te stemmen. Het ding waarvan wij denken dat de kern van deze discussie is, is mijn eigen persoonlijke macht. Wij denken dat dat is waar je, soort van, voor strijd en naar reikt.]
Excerpted from: San Francisco, CA on March 08, 2003

quote 16 december 2015

You don’t have to take the bad with the good. Why include the bad in the vibration? Only include the good in the vibration, and then only the good can come to you.

—Abraham

[Je hoeft het slechte niet met het goede te nemen. Waarom zou je het slechte in je vibratie toevoegen? Voeg alleen het goede in je vibratie toe, en dan kan alleen het goede naar je toekomen.]

Excerpted from: Napa, CA on February 27, 1997

quote 15 december 2015

You can live comfortably and joyfully and resiliently and healthfully as long as you have desire that summons life through you. People don’t die because they pass through time. They die because they don’t allow this arena to stimulate decisions. The only reason people ever die is either because they have stopped making decisions about being here, or they have made decisions about being Nonphysical.

—Abraham

[Je kunt comfortabel en met vreugde, veerkrachtig en gezond leven zo lang als je verlangen hebt dat het leven door je heen roept. Mensen sterven niet, omdat ze door tijd gaan. Ze sterven omdat ze deze arena niet toestaan om beslissingen te stimuleren. De enige reden dat mensen ooit sterven is ofwel omdat ze gestopt zijn met het nemen van beslissingen over het hier zijn, of ze hebben beslissingen gemaakt over het niet-fysiek zijn.]

Excerpted from: Orlando, FL on February 21, 1998

quote 14 december 2015

All is well, and you will never get it done. Life is supposed to be fun. No one is taking score of any kind, and if you will stop taking score so much, you will feel a whole lot better — and as you feel a whole lot better, more of the things that you want right now will flow to you. You will never be in a place where all of the things that you are wanting will be satisfied right now, or then you could be complete — and you never can be. This incomplete place that you stand is the best place that you could be. You are right on track, right on schedule. Everything is unfolding perfectly. All is really well. Have fun. Have fun. Have fun!

—Abraham

[Alles is goed, en je zult het nooit gedaan krijgen. Het leven is bedoeld om plezierig te zijn. Niemand neemt score van welke aard dan ook, en als jij stopt met het nemen van zoveel score, zul je je een heel stuk beter voelen – en als je je een heel stuk beter voelt, meer van de dingen die je nu wilt zullen naar je stromen. Je zult nooit op een plaats zijn waar alle dingen die je wilt nu aan zal worden voldaan, of je dan compleet zou kunnen zijn – en je kunt dat nooit zijn. Deze onvolledige plek waar je staat is de beste plaats waar je zou kunnen zijn. Je zit precies op het goede spoor, precies op schema. Alles ontvouwt zich perfect. Alles is echt goed. Heb plezier. Heb plezier. Heb plezier!]

Excerpted from: Tucson, AZ on February 20, 2001

Quote 13 december 2015

A feeling of being overwhelmed is your indicator that you are denying yourself access to all manner of cooperation that could assist you if you were not disallowing them.

As you begin to feel freer regarding the expenditure of time and money, doors will open, people will come to assist you, refreshing and productive ideas will occur to you, and circumstances and events will unfold. As you change the way you feel, you access the Energy that creates worlds. It is there for your ready access at all times.

— Abraham

[Een gevoel van overweldigd zijn is je indicatie dat je jezelf toegang ontkent tot allerlei manieren van samenwerking die je zouden kunnen assisteren als je ze zou toe staan.
 
Als je begint met je vrijer te voelen met betrekking tot de besteding van tijd en geld, zullen deuren openen, mensen zullen komen om je te helpen, verfrissende en productieve ideeën zullen bij je opkomen, en omstandigheden en gebeurtenissen zullen zich ontvouwen. Als je de manier waarop je je voelt veranderd, heb je toegang tot de energie die werelden schept. Het is er ten alle tijde voor je klaar voor toegang.]

Excerpted from the book “Money and the Law of Attraction: Learning to Attract Health, Wealth & Happiness”

Quote 12 december 2015

You can be happy or sad, it doesn’t matter. You get to choose. You can go this way or that way. You get to choose. Figure it all out as you go. There’s not one right path. There are many right paths. Do anything you can do — which means think it or speak it or do it — that makes you feel a little better.

—Abraham

[Je kunt blij of verdrietig zijn, het maakt niet uit. Jij mag kiezen. Je kunt deze kant of die kant op gaan. Jij mag kiezen. Zoek het allemaal onderweg uit. Er is niet één juiste weg. Er zijn vele juiste paden. Doe alles wat je kunt doen – wat betekent :denk dat of spreek dat of doe dat – wat je een beetje beter doet voelen.]

Excerpted from: Boston, MA on October 10, 1999

Quote 11 december 2015

Make the best of it. When you make the best of whatever you’re focused upon, your future will be better than your now. If each moment you’re making the best of what-is, no matter what it is, you make the best of it; make the best of it; make the best of it—your future just gets better and better and better, and better.
— Abraham

[Maak er het beste van. Wanneer je er het beste van maakt van waar je ook je aandacht aangeeft, zal je toekomst beter zijn dan je nu. Als je op elk moment het beste maakt van wat-is, het maakt niet uit wat het is, jij maakt er het beste van; maak er het beste van; maak er het beste van–je toekomst wordt dan steeds beter en beter en beter en beter.]

Excerpted from Boulder, CO – June 7th, 2003

Quote 10 december 2015

Begin modulating thought in terms of the way that it feels rather than in terms of the results that it will net you. The tendency is to flow a little Energy and then take score. Well, the problem is, as you flow the Energy, the Universe responds instantly. But when you take score, you’re right back in that reality again.

— Abraham

[Begin modulerend te denken in termen van de manier waarop het voelt in plaats van in termen van de resultaten dat het je zal geven. De tendens is om een beetje energie te stromen en vervolgens score te nemen. Nou, het probleem is, als je de energie stroomt, reageert het Universum direct. Maar als je score neemt, ben je meteen weer terug in die realiteit.]

Excerpted from San Rafael, CA – March 4th, 1998

Quote 09 december 2015

You’re always getting a perfect vibrational match to what you predominantly give your attention to. But you’ve got to make the best of it. You’ve got to vibrate slightly different from where you are if you are going to improve where you are. You can’t keep taking score of where your business is or your relationship is or your body is without continuing to create it as it is. To make improvement, you’ve got to reach for a different thought.

—Abraham

[Je krijgt altijd een perfecte vibrationele match met waar je voornamelijk je aandacht aan geeft. Maar jij moet er het beste van maken.Je moet een beetje anders gaan vibreren van waar je bent als je waar je bent wilt verbeteren. Je kunt geen score blijven bijhouden van waar je bedrijf is of je relatie is of je lichaam is zonder de voortzetting te creeren zoals het is. Om vooruitgang te maken, moet je reiken naar een andere gedachte.]

Excerpted from: Tampa, FL on December 06, 2003

Quote 08 december 2015

Your ability to imagine will help the next logical steps come to you faster. Work the bugs out in your imagination. You don’t have to build little things and bigger things. You can do it all in your mind. We’re not talking about the next logical action step. Use your imagination until your big dream feels so familiar that the manifestation is the next logical step.

—Abraham

[Je verbeeldingsvermogen zal erbij helpen dat de volgende logische stappen sneller tot je komen. Werk de kinken uit de kabel in je verbeelding. Je hoeft geen kleine dingen en grotere dingen te bouwen. Je kunt het allemaal in je hoofd. We hebben het niet over de volgende logische actie stap. Gebruik je fantasie tot dat je grote droom zo vertrouwd voelt dat de manifestatie de volgende logische stap is.]

Excerpted from: Chicago, IL on November 01, 1998

Quote 07 december 2015

The more in vibrational sync you are with who you really are, then the more you are allowing only those things that you’re wanting, and the less resistance there is. And the less resistance there is, then the less delay between the idea of the thought and the receiving of it.

— Abraham

[De meer in vibrationele sync je bent met wie je werkelijk bent, des te meer je alleen die dingen toestaat die je wilt, en hoe minder weerstand er is. En hoe minder weerstand er is, hoe minder vertraging er is tussen het idee van de gedachte en het ontvangen ervan.]

Excerpted from Tallahassee, FL – December 1st, 2001

Quote 06 december 2015

Your action has nothing to do with your abundance! Your abundance is a response to your vibration. Of course, your belief is part of your vibration. So if you believe that action is part of what brings your abundance, then you’ve got to unravel that.

— Abraham

[Je actie heeft niets te maken met je rijkdom! Je rijkdom is een reactie op je vibratie. Natuurlijk, je geloof is een onderdeel van je vibratie. Dus als je van mening bent dat actie een onderdeel is van wat jouw overvloed brengt, dan heb je dat te ontrafelen.]

Excerpted from Chicago, IL – April 24th, 1999

Quote 05 december 2015

The whole point of the physical experience is the expansion beyond that which is. That’s why eternity is eternal. That’s why there is something more than now, because the now will foster the desire that the Non-Physical Energy will answer. That’s why there is eternally more. Always has been, always will be.

— Abraham

[Het hele punt van de fysieke ervaring is de verdere uitbreiding voorbij dan dat die nu is. Dat is de reden waarom de eeuwigheid eeuwig is. Dat is de reden waarom er iets meer is dan nu, omdat het nu het verlangen zal bevorderen dat de niet-fysieke energie zal beantwoorden. Daarom is er voor eeuwig meer. Is Altijd zo geweest, zal altijd zo zijn.]

Excerpted from San Rafael, CA – August 15th, 1999

Quote 04 december 2015

Contrast helps you to identify desire. Desire is summoning. It’s always flowing through you. You have the opportunity of opening to the harmony of the vibration of your desire or not. As the desires are being summoned through you, and you go with the flow, you thrive, but if you use things to be your excuse for not going with the flow, you are arguing for your limitations. We want to show you how to go with the flow. Which means nothing more than finding vibrational harmony with your own desire, and letting the Universal Energy that your desire is summoning to it flow to it through you. It is optimum creative experience

— Abraham

[Contrast helpt je om de wens te identificeren. Verlangen wordt opgeroepen. Het stroomt altijd door je heen. Jij hebt de mogelijkheid om je open te stellen voor de harmonie met de vibratie van je wens of niet. Wanneer de verlangens door je heen worden opgeroepen, en jij gaat met de stroom mee, gedij je, maar als je dingen gebruikt als je excuus om niet met de stroom mee te gaan, ben je aan het debateren voor je beperkingen. Wij willen je laten zien hoe je met de stroom mee kan gaan. Dat betekent niets meer dan het vinden van vibrationele harmonie met je eigen wens, en laat de Universele Energie die je wens oproept er naar toe stromen door jou. Het is een optimale creatieve ervaring.]

Excerpted from Silver Spring, MD – October 21st, 2000

Quote 03 december 2015

Have you heard the expression, “We’re either growing or we’re dying.”? Well, what they’re saying is, “You can’t stand still.” We are either giving our attention to where we’re going or we’re giving attention to where we’ve been or we’re giving our attention to where we are, but in any case, wherever we’re giving our attention is our vibration, and the Universe is matching it.

— Abraham

[Heb je de uitdrukking gehoord “We ofwel groeien of we sterven.”? Nou, wat ze zeggen is: “Je kunt niet stil staan.” We geven ofwel onze aandacht aan waar we heen gaan of we geven onze aandacht aan waar we zijn geweest of we geven onze aandacht aan waar we zijn, maar in ieder geval, waar we onze aandacht ook aan geven is onze vibratie, en het Universum is matching het.]

Excerpted from Syracuse, NY – October 13th, 1998

Quote 02 december 2015

When you withdraw your attention from those things that are not
pleasing, and you put your attention upon those things that are pleasing, those pleasing
things begin to become more abundant; and those not-pleasing things
become more rare. Until, eventually, those not-pleasing things cannot be part of your
experience because you will have eliminated your attraction factor from your
vibration… What you think and what you get always matches.

—Abraham

[Wanneer je je aandacht terugtrekt van die dingen die niet plezierig zijn, en je vestigt je aandacht op dingen die wel plezierig zijn, worden die plezierige dingen meer overvloediger: en de niet plezierige dingen worden meer zeldzaam. Totdat, uiteindelijk, die niet-plezierige dingen geen deel meer kunnen uitmaken van je ervaring omdat je je aantrekkings factor verwijderd hebt uit je vibratie…Wat je denkt en wat je krijgt komt altijd overeen.]

Excerpted from: San Rafael, CA on July 31, 2005

Quote 01 december 2015

This physical environment is your playground of expansion and, without it, the Universe could not expand in the way that it does.

— Abraham

[Deze fysieke omgeving is je speelgrond van expansie en zonder dit, kon het Universum niet uitbreiden op de manier zoals het doet.]

Excerpted from Los Angeles, CA – February 2nd, 1997

Quote 30 november 2015

Every time you want something and achieve vibrational harmony with it and allow it to come to you, you not only gain the satisfaction of having accomplished your desire — you also gain a whole new perspective from which to desire.

—Abraham

[Iedere keer als je iets wilt en je er vibrationele harmonie mee bereikt en het toestaat om naar je toe te komen, win je niet alleen de tevredenheid van het bereiken van je wens– je wint ook een heel nieuw perspectief van waaruit je weer kunt wensen.]

Excerpted from: San Francisco, CA on March 02, 1997

Quote 29 november 2015

When you are in alignment with who-you-really-are, you cannot help but uplift those with whom you come into contact. Your value to those around you hinges upon only one thing: your personal alignment with Source. And the only thing you have to give to another is an example of that alignment—which they may observe, then desire, and then work to achieve—but you cannot give it to them. Everyone is responsible for the thoughts they think and the things that they choose as their objects of attention.

— Abraham

[Wanneer je in afstemming bent met Wie-je-werkelijk bent, kun je het niet helpen, om degenen met wie je in contact komt te verheffen. Jouw waarde aan mensen om je heen hangt op maar één ding: Jouw persoonlijke afstemming met de Bron. En het enige wat je hoeft te geven aan een ander is een voorbeeld zijn van die verbinding-die ze kunnen waarnemen, dan verlangen, en dan werken om te bereiken, maar je kunt het niet aan hen geven. Iedereen is verantwoordelijk voor de gedachten die ze denken en de dingen die ze kiezen als hun objecten van aandacht.]

Excerpted from the book “Money and the Law of Attraction: Learning to Attract Health, Wealth & Happiness”

Quote 28 november 2015

If you’ve got somebody’s aspects in your experience that you don’t like, there’s only one reason they’re there. You keep evoking them with your attention to them. Without knowing about Law of Attraction, you have — through your old habit of observation — achieved vibrational harmony with the parts of them that you do not like, and you keep summoning those parts from them by your constant vibrational offering of them.

— Abraham

[Als je aspecten van iemand in je ervaring hebt die je niet bevallen, is er maar één reden dat ze er zijn. Je blijft ze oproepen met je aandacht er aan. Zonder te weten over de Wet van Aantrekking, heb je – door je oude gewoonten van observatie – vibrationele harmonie bereikt met de delen van hen die je niet wilt, en je blijft die delen van hen oproepen door je voortdurende vibrationele aanbieden ervan.]

Excerpted from San Francisco, CA – January 1st, 2000

Quote 27 november 2015

Being in love is so good for you. Often when people are newly in love, things that have been bothering them for a long time get better. Something wonderful is calling the majority of their attention, so they’re holding themselves in a better vibrational place, so the stuff they’ve been wanting all along can now zoom in.

—Abraham

[Verliefd zijn is zo goed voor je. Vaak wanneer mensen net verliefd zijn, dingen die hen een hele tijd hebben dwarsgezeten gaan beter. Iets fantastisch vraagt de meerderheid van hun aandacht, dus houden ze zichzelf in een betere vibrationele plaats, dus de dingen die ze altijd wilden kunnen nu binnen komen.}

Excerpted from: Portland, OR on July 11, 1999

Quote 26 november 2015

Anything you desire, the Universe can find a way to let it happen within the context of people’s natural, joyful desires. It must be, for this is a joy-based Universe.

And so, as you watch children playing in the mud and having great joy in it, you might not enjoy playing in the mud, but they do. And so, there’s somebody enjoying doing something you don’t want to do. And that pretty much applies to everything. There’s someone who would enjoy doing every thing that you don’t want to do. And if it really came down to where there was really not one person willing to do that thing, you would develop another way of approaching it. There are a lot of things that were in your history that you no longer participate in. You left them behind because no one wanted to do them.

—Abraham

[Alles wat je wenst, kan het Universum een manier vinden om het te laten gebeuren binnen de context van menselijke natuurlijke, vrolijke wensen. Het moet zijn, want dit is een op vreugde-gebaseerd Universum.

En dus, als je kinderen ziet spelen in de modder en er grote vreugde in ziet hebben, zou jij er misschien niet van genieten om te spelen in de modder, maar zij doen het wel. En dus, is er iemand die geniet van iets wat jij niet wilt doen. En dat geldt voor vrijwel alles. Er is iemand die geniet van het doen van alles wat jij niet wilt doen. En als het er echt op neer kwam dat er echt niet een persoon bereid is om dat ding te doen, zou je een andere manier van het benaderen ervan ontwikkelen. Er zijn een heleboel dingen die in jullie geschiedenis zijn waar je niet langer aan deel neemt. Je liet ze achter omdat niemand het wilde doen.]

Excerpted from: Albuquerque, NM on September 02, 2003

Quote 25 november 2015

Law of Attraction says, “That which is like unto itself is drawn.” Which means vibrations are always matched. So as you experience the contrast which inspires the new idea within you, this new idea —this desire — whether it is a strong one or a soft one, is summoning unto itself proportionately. And as it summons, it is always answered. It is the basis of our Universe: When it is asked, it is always given. The confusion that humans feel is that they think they are asking with their words — or even with their action — and sometimes you are. But the Universe is not responding to your words or your action. The Universe is responding to your vibrational calling.

—Abraham

[De wet van de Aantrekking zegt: “Dat wat gelijk is als zichzelf wordt aangetrokken.” Wat betekent dat de trillingen altijd zijn afgestemd. Dus zoals jij het contrast ervaart wat het nieuw idee in jou inspireert, Dit nieuwe idee –dit verlangen – of het nu een sterke één of zachte is, het roept proportioneel naar zichzelf op. En als het oproept, wordt het altijd beantwoord. Het is de basis van ons heelal: Wanneer het wordt gevraagd, wordt het altijd gegeven. De verwarring die mensen voelen is dat ze denken dat ze vragen met hun woorden – of zelfs met hun actie – en soms doe je dat. Maar het Universum reageert niet op je woorden of je actie. Het Universum reageert op je vibrationele roepen.]
 
Excerpted from: Cincinnati, OH on July 15, 2000

Quote 24 november 2015

At the heart of every condition is a vibrational pattern—a rather minor tweaking of vibrational patterning (sort of like the hub of a wheel) can affect tremendously out there on the peripheral of this big wheel… A little bit of tweaking on the emotion can make big differences in the way the physical manifestation occurs.

— Abraham

[In de kern van elke conditie zit een vibrerend patroon–een nogal kleine afstelling van vibrationele patronen (zoiets als de spil van een wiel) kan enorm van invloed zijn op de perifeer van het grote wiel … Een beetje bijstellen van de emotie kan grote verschillen maken op de manier waarop de fysieke manifestatie plaatsvindt.]

Excerpted from San Antonio, TX – January 29th, 2005

Quote 23 november 2015

Achieve, first, the vibrational essence of your desire—and then, through the crack of least resistance the manifestation will be delivered… work on the essence of the feeling of freedom; work on the essence of the feeling of empowerment— work on the essence of the feeling of Well-Being… And how do you do that? You can imagine it already having happened and pretend what it will feel like when it is that way. Or, you can look for things in your life that are already like that and beat the drum of that until they play a higher percentage of time in the vibrational signal that you are emanating.

— Abraham

[Bereik, eerst, de vibrationele essentie van je verlangen– en dan…door de weg van de minste weerstand wordt de manifestatie geleverd……werk aan de essentie van het gevoel van vrijheid; werk aan de essentie van het gevoel van bekwaamheid—werk aan de essentie van het gevoel van Wel-Zijn… En hoe doe je dat? Je kunt het je voorstellen dat het al zo is en je voorstellen hoe het zal voelen als het daadwerkelijk zo is. Of, je kunt zoeken naar dingen die al in je leven zijn zoals dat wat je wilt en focus je daarop totdat zij een grotere rol spelen een hoger percentage van de tijd in het vibrationele signaal zijn dat je uitzendt.]

Excerpted from North Los Angeles, CA – March 6th, 2004

Quote 22 november 2015

No human would ever do anything to harm another if Connected to Source because when you’re Connected, you’re empowered; you don’t feel insecure. And when you don’t feel insecure, you don’t need to do something to somebody else that you’re afraid of, because you’re not afraid. You understand that Well-Being is yours.

— Abraham

[Geen mens zou ooit iets doen om een ander kwaad te doen wanneer zij Verbonden zijn met de Bron. Omdat als je verbonden bent; ben je bekwaam; je voelt je niet onzeker. En als je je niet onzeker voelt, hoef je een ander waar je bang voor bent niet iets aan te doen, omdat je niet bang bent. Je begrijpt dat Wel-Zijn de jouwe is.]

Excerpted from San Francisco, CA – February 27th, 2005

Quote 21 november 2015

Every physical being on this planet is your partner in co-creation,am

and if you could accept that and appreciate the diversity of desires and beliefs, all of you would have a more expansive, satisfying, fulfilling experience.

— Abraham

[Elk fysiek wezen op deze planeet is je partner in co-creatie, en als je dat zou kunnen accepteren en de diversiteit van verlangens en overtuigingen kon waarderen, zouden jullie allen een meer uitgebreider, tevreden, vervullende ervaring hebben.]

Excerpted from Orlando, FL – February 15th, 1997

Quote 20 november 2015

So many people need you to behave in a certain way for them to feel good. They condemn you for your selfishness. “How dare you be so selfish as to follow what makes you feel good? You should follow what makes us feel good.” At an early age, you were convinced that you weren’t smart enough to know and that somebody else should make the decisions… You could not live in this culture during the times of your life without getting a huge amount of information relative to that, just in the way people respond to the things you do and say.

— Abraham

[Voor zoveel mensen moet je je gedragen op een bepaalde manier voor hen om zich goed te voelen. Ze veroordelen je voor je egoïsme. “Hoe durf je zo egoïstisch te zijn om te volgen wat zorgt dat jij je goed voelt? Je moet volgen wat ons een goed gevoel geeft.” Op jonge leeftijd, werd je ervan overtuigd dat je niet slim genoeg was om te weten, en dat iemand anders de beslissingen zou moeten maken … Je kon niet leven in deze cultuur tijdens de tijd van je leven zonder het krijgen van een enorme hoeveelheid informatie met betrekking tot dat, gewoon op de manier hoe mensen reageren op de dingen die je doet en zegt.]

Excerpted from San Rafael, CA – February 21st, 2004

Quote 19 november 2015

You did not say, “Let’s go forth into this physical experience and take all the ideas that exist and whittle them down to just a few good ideas that we can all agree on and peacefully cohabitate.” Instead you said, “Let’s go forth and take the ideas that exist and expand them to more. Let’s let the contrast be more so that the desires can be more, so that the Energy will have more avenues to which to flow.”

—Abraham

[Je zei niet: “Laten we naar deze fysieke ervaring gaan en alle ideeën nemen die er bestaan en ze maken tot slechts een paar goede ideeën waar we het allemaal mee eens kunnen zijn en vreedzaam samenwonen.” In plaats daarvan zei je: “Laten we voort gaan en de ideeën nemen die er bestaan en ze uitbreiden tot meer. Laten we het contrast meer laten zijn zodat de verlangens meer kunnen zijn, zodat de energie meer wegen om te stromen zal hebben.”]

Excerpted from: Philadelphia, PA on April 14, 1998

Quote 18 november 2015

We would focus on everything that mattered to us. It is so satisfying to hold a thought and to find the feeling place and then see the Universe conspire to help you receive it. Oh, co-creation at its best.

— Abraham

[Wij zouden ons richten op alles dat belangrijk is voor ons. Het geeft zoveel voldoening om een gedachte vast te houden en de gevoelsplaats te vinden en dan te zien hoe het Universum samenspant om je te helpen het te ontvangen. Oh samen-creeeren op zijn best.]

Excerpted from Chicago, IL – November 1st, 1998

Quote 17 november 2015

You will always, almost always, most of you, choose negative emotion over no emotion. Because emotion indicates desire. It’s exciting!

—Abraham

[Jullie zullen altijd, bijna altijd, de meeste van jullie, negatieve emotie kiezen boven geen emotie.

Omdat emotie verlangen aangeeft. Het is Spannend!]

Excerpted from: Silver Springs, MD on April 11, 1999

Quote 16 november 2015

Make up your mind that nothing is more important than how I feel now, because now is everything. Now is the whole enchilada. Now is the power of me. Now, now, now, now, now… You might as well start somewhere, and it might as well be now. Why not start improving your life now, now, now?

— Abraham

[Neem een beslissing dat er niets belangrijker is dan hoe ik me nu voel, want nu is alles. Nu is het hele menu. Nu is de kracht van mij. Nu, nu, nu, nu, nu … Je kan net zo goed ergens beginnen, en het kan net zo goed nu zijn. Waarom niet beginnen met het verbeteren van je leven nu, nu, nu?]

Excerpted from Tarrytown, NY – October 9th, 2004

Quote 15 november 2015

When you acknowledge what you do not want, and then ask yourself, “What is it that I do want?” you begin a gradual shift into the telling of your new story and into a much-improved point of attraction.

You get the essence of what you think about – whether you want it or not – because Law of Attraction is unerringly consistent – therefore, you are never only telling the story of “how it is now.” You are also telling the future experience that you are creating right now.

— Abraham

[Als je erkent wat je niet wilt, en jezelf dan afvraagt: “Wat is het dat ik wil?” begin je met een geleidelijke verschuiving in het vertellen van je nieuwe verhaal en in een sterk verbetert punt van aantrekking.

Je krijgt de essentie van waar je over denkt – of je het nu wilt of niet – omdat de Wet van de Aantrekking onfeilbaar consequent is – daarom, vertel je nooit alleen het verhaal van ‘hoe het nu is. “je vertelt ook de toekomstige ervaring die je nu creeert.]

Excerpted from the book “Money and the Law of Attraction: Learning to Attract Health, Wealth & Happiness”

Quote 14 november 2015

When you find yourself critical of the way anyone has attracted or is using money, you are pushing money away from yourself. But when you realize that what others do with money has nothing to do with you, and that your primary work is to think and speak and do what feels good to you, then you will be in alignment not only about the subject of money, but about every important subject in your physical experience.

— Abraham

[Wanneer je merkt dat je kritisch bent over de manier waarop iemand geld heeft aangetrokken of gebruik maakt van zijn geld, duw je geld van je af. Maar wanneer je je realiseert dat wat anderen doen met hun geld niets te maken heeft met jou, en dat jou primaire werk is om te denken, te spreken en te doen wat goed voor jouw voelt, dan zul je in afstemming zijn, niet alleen over het onderwerp van geld, maar over elk belangrijk onderwerp in je fysieke ervaring.]

Excerpted from the book “Money and the Law of Attraction: Learning to Attract Health, Wealth & Happiness”

Quote 13 november 2015

You could stand here sick with ten illnesses today, and tomorrow have no evidence of any of them. Your body has the ability to replenish itself that fast. But most of you do not have the ability to change your thoughts that fast. So the amount of time that it takes between sickness and wellness is only the amount of time that it takes for me to figure out how to let it in — for me to figure out how to feel good, when I’m looking at something that makes me feel bad

—Abraham

[Je zou hier vandaag ziek kunnen staan met tien ziektes, en morgen geen bewijs meer hebben van een van hen. Het lichaam heeft het vermogen om zichzelf zo snel aan te vullen. Maar de meeste van jullie hebben niet de mogelijkheid om je gedachten zo snel te veranderen. Dus de hoeveelheid tijd dat het neemt tussen de ziekte en de gezondheid gaat alleen over de hoeveelheid tijd dat het neemt voor mij om erachter te komen hoe ik het binnenlaat – voor mij om erachter te komen hoe ik me goed kan voelen, wanneer ik kijk naar iets dat me slecht doet voelen.]

Excerpted from: Atlanta, GA on November 04, 2000

Quote 12 november 2015

Since nothing matters to you other than your personal alignment with your individual goals or desires, then that is where our work is. We are not here to debate the rightness or the wrongness of what you, or anyone, chooses. We are not taking sides, for or against, anything. We are here to help you understand that your life can be as wonderful or as horrible as you allow it to be. It all depends upon the thoughts that you practice. And therein lies the basis of anyone’s success: How much do I practice thoughts that bring me joy, and how much do I practice thoughts that bring me pain?

— Abraham

[Aangezien niets belangrijker voor je is dan jouw persoonlijke afstemming met je individuele doelen of wensen, dan is dat waar ons werk is. We zijn hier niet om over de juistheid of onjuistheid te debateren van wat jij, of wie dan ook, kiest. Wij kiezen geen partij, voor of tegen, wat dan ook. Wij zijn hier om je te helpen begrijpen dat je leven zo heerlijk of verschrikkelijk zoals jij het toelaat kan zijn. Het hangt allemaal af van de gedachten die je oefent. En daarin ligt de basis van het succes van iemand: Hoeveel van de tijd oefen ik gedachten die me vreugde brengen, en hoeveel van de tijd oefen ik gedachten die me pijn brengen?

Excerpted from San Francisco, CA – March 8th, 2003

Our Love,
Esther (and Abraham and Jerry)

Quote 11 november 2015

There is no condition that you cannot modify into something more, any more than there is any painting that you can paint and not like and just paint over it again. There are many limiting thoughts in the human environment that make it feel like it is not so, as you have these incurable illnesses, or these unchangeable conditions. But we say, they are only “unchangeable” because you believe that they are

—Abraham

[Er is geen conditie die je niet kunt veranderen in iets meer, net zomin dan dat er een schilderij is dat je kunt schilderen en niet leuk vindt en gewoon opnieuw kunt over schilderen. Er zijn veel beperkende gedachten in de menselijke omgeving die je het gevoel geven dat het niet zo is, zoals jullie deze ongeneeslijke ziekten hebben, of deze onveranderlijke condities. Maar wij zeggen, ze zijn alleen maar “onveranderlijk” omdat je gelooft dat ze dat zijn]

Excerpted from: San Antonio, TX on April 21, 2001

Quote 10 november 2015

There is a big mix out there, and there’s lots of different things going on, and there is not one way that was intended to be the right way. Just like there’s not one color or one flower or one vegetable or one fingerprint. There is not one that is to be the right one over all others. The variety is what fosters the creativity. And so you say, “Okay, I accept that there’s lots of variety, but I don’t like to eat cucumbers.” Don’t eat cucumbers. But don’t ask them to be eliminated and don’t condemn those who eat them. Don’t stand on corners waving signs trying to outlaw the things that you don’t like. Don’t ruin your life by pushing against. Instead, say, “I choose this instead. This does please me.

—Abraham

[Er is een grote mix in de wereld, en er zijn veel verschillende dingen aan de gang, en er is niet één manier die bedoeld was om de juiste manier te zijn. Net zoals er niet één kleur of een bloem of een groente of een vingerafdruk is. Er is niet een die gelijk heeft over alle anderen. De verscheidenheid is wat de creativiteit bevordert. En dus zeg je: “Oké, ik aanvaard dat er veel variatie is, maar ik hou er niet van om komkommers te eten.” Eet dan geen komkommers. Maar vraag hen niet te worden geëlimineerd en veroordeel degenen niet die ze wel eten. Ga niet op hoeken staan zwaaien met borden proberen om de dingen die je niet wilt te verbieden. Verpest je leven niet door te duwen tegen. In plaats daarvan zeg,: “In plaats daarvan kies ik dit. Hier wordt ik wel blij van.]

Excerpted from: Rye, NY on October 12, 1997

Quote 09 november 2015

A decision is the focusing of the Energy of desire, and the decision point happens when the desire is powerful enough.

—Abraham

[Een besluit is de focus van de energie van het verlangen, en het beslissings punt gebeurt wanneer het verlangen krachtig genoeg is.]

Excerpted from: Silver Spring, MD on April 19, 1997

Quote 08 november 2015

There’s an expression in the physical environment that you use to entertain each other. (it doesn’t serve you very well) that says, “I worry that I’ll go down to the dock, and that my ship will have already come and gone. I’ll miss my boat.” And we say, another boat, another boat, another boat. You have no idea how many boats are coming to your dock. It’s a steady stream, and it doesn’t matter how many of them you’ve missed. The only thing that matters is what are you doing right now in your vibration? And you can tell what you’re doing right now in your vibration by the way you feel.

— Abraham

[Er is een uitdrukking in de fysieke omgeving die je gebruikt om elkaar mee te vermaken. (dit helpt je zeker niet) die zegt: “Ik ben bang dat ik als naar de haven ga, dat mijn schip al gekomen en gegaan is. Ik zal mijn boot missen.” En wij zeggen, een andere boot, een boot, een andere boot. Je hebt geen idee hoeveel boten er naar jou haven komen. Het is een constante stroom, en het maakt niet uit hoeveel je ervan hebt gemist. Het enige dat telt is wat je nu doet in je vibratie? En je kunt weten wat je nu aan het doen bent in je trilling door de manier waarop je je voelt.]

Excerpted from Los Angeles, CA – August 4th, 2001

Quote 07 november 2015

The thoughts that you think will – wanted or not wanted – eventually become manifestation if your vibrational accord is sufficient enough… And so, you could say, as you’re launching thoughts of appreciation and things that make you feel good, that you’re filling your Vibrational Escrow full of all kinds of things that are going to please you when you get there.

— Abraham

[De gedachten die je denkt zullen – gewild of ongewild – uiteindelijk een manifestatie worden als je vibrationele overeenstemming voldoende is … En dus, zou je kunnen zeggen, als je gedachten van waardering lanceert en dingen die je een goed gevoel geven, dat je je Vibrationele bewaarplaats vol met allerlei dingen vult die je plezier geven wanneer je daar bent.]

Excerpted from Sacramento, CA – July 27th, 2005

Quote 06 november 2015

You just cannot kill everybody who doesn’t agree with you. You can’t do it. You’ll kill enough of them, and pretty soon, you’ll be down to the nitty gritty that is just you guys, and then you’ll start disagreeing with each other… In other words, you cannot get to where you want to be by pushing against what you do not want—it never, ever works.

— Abraham

[Je kunt gewoon niet iedereen doden die het niet met je eens is. Je kunt het niet doen. Je doodt genoeg van hen, en al snel, zul je bij de naakte waarheid zijn dat jullie nog over zijn, en dan zul je beginnen met het oneens zijn met elkaar … Met andere woorden, je kunt niet gaan naar waar je wilt zijn door te duwen tegen wat je niet wilt–het werkt nooit, nooit en te nimmer.]

Excerpted from Washington, DC – May 7th, 2005

Quote 05 november 2015

It should only be talked about if the talking will make you feel better. It is of no value, ever, to activate and talk about something that doesn’t feel good, because it reactivates it in your vibration; it makes it another point of your point of attraction so you’re less clear.

In other words, when you focus upon the problems of others, you diminish your ability to help them. People believe that you’ve got to focus upon the problem in order to find a solution. And we say, no solution ever comes forth – it’s never inspired; you never recognize it, and you are never able to facilitate or achieve it – from your place of focusing on the problem. They are two entirely different vibrations. If you have someone who has many things going wrong and one thing going right, beat the drum of what’s going right, and let that be your point of attraction. If you focus upon their problems, you achieve vibrational harmony with something other than the Source that gives you solution.

— Abraham

[Er zou alleen over gesproken mogen worden als het gesprek ervoor zorgt dat je je beter voelt. Het is van geen waarde, ooit, om te activeren en te praten over iets dat niet goed voelt, omdat dat hetgene reactiveert in je vibraties; het maakt het nog een punt van je punt van aantrekking zodat je minder duidelijk bent.

Met andere woorden, als je je richt op de problemen van anderen, verminder je je vermogen om hen te helpen. Mensen geloven dat je je moet richten op het probleem om een ​​oplossing te vinden. En wij zeggen, geen oplossing komt ooit voort – het is nooit geïnspireerd; je herkent het nooit, en je bent nooit in staat te verlichten of te bereiken – vanuit je plaats van je te concentreren op het probleem. Het zijn twee totaal verschillende vibraties. Als je iemand kent waar veel dingen mis gaan en een ding goed gaat, focus je dan op wat goed gaat, en laat dat je punt van aantrekking zijn. Als je je richt op hun problemen, bereik je vibrationele harmonie met iets anders dan de Bron die je oplossingen geeft.]

Excerpted from San Diego, CA – August 23rd, 2003

Quote 04 november 2015

Unless you do something about your vibrational countenance, nothing can change. Nothing long term will change, that’s certain… Haven’t you noticed that a new disease pops up, and humanity finds the cure, only to find another disease popping up? Don’t you think it’s interesting that you don’t get to the end of those diseases? The reason you don’t, is because you have not yet come to the end of pushing against things.

— Abraham

[Tenzij je iets aan je vibrationele verschijning doet, kan er niets veranderen. Er zal niets op lange termijn veranderen, dat is zeker … Heb je niet gemerkt dat er een nieuwe ziekte opduikt, en de mensheid de genezing vindt, om dan te zien dat een andere ziekte opduikt? Denk je niet dat het interessant is dat je niet aan het einde van deze ziekten kunt komen? De reden dat dit niet gebeurt, is omdat je nog niet aan het einde van het duwen tegen dingen bent gekomen.]

Excerpted from San Diego, CA – August 13th, 2005

Quote 03 november 2015

Every cell in your body has a direct relationship with Creative Life Force, and each cell is independently responding. When you feel joy, all the circuits are open and the Life Force or God Force can be fully received. When you feel guilt or blame or fear or anger, the circuits are hindered and the Life Force cannot flow as effectively. Physical experience is about monitoring those circuits and keeping them as open as possible. The cells know what to do. They are summoning the Energy.

— Abraham

[Elke cel in je lichaam heeft een directe relatie met Creatieve Levens Kracht, en elke cel reageert onafhankelijk. Als je vreugde voelt, zijn alle circuits open en de Levenskracht of God ’s Kracht kan volledig worden ontvangen. Als je schuld voelt of verwijt of angst of woede, worden de circuits gehinderd en kan de Levens Kracht niet zo effectief stromen. Fysieke ervaring gaat over het controleren van deze circuits en zorgen dat ze zo open mogelijk zijn. De cellen weten wat te doen. Zij zijn oproepers van de Energie.]

Excerpted from Chicago, IL – November 2nd, 1997

Quote 02 november 2015

What you do is miniscule in comparison with what you choose to think, because your vibration is so much more powerful and so much more important.

— Abraham

[Wat je doet is minuscuul in vergelijking met wat je kiest om te denken, want je vibratie is zo veel krachtiger en nog veel belangrijker.]

Excerpted from Boston, MA – October 20th, 1996

Quote 01 november 2015

You intended to come forth into the physical realm of contrast to define what is wanted, to connect with the Energy that creates worlds, and to flow it toward your objects of attention, not because the objects of attention are important — but because the act of flowing is essential to life.

— Abraham

[Je bedoeling om voort te komen in het fysieke rijk van contrast is om te definiëren wat wordt gewild, je te verbinden met de Energie die werelden creëert, en om het te laten stromen naar je objecten van aandacht, niet omdat de objecten van aandacht belangrijk zijn – maar omdat de daad van het stromen essentieel is voor het leven.]

Excerpted from Lincroft, NJ – October 15th, 1996

Quote 31 oktober 2015

Begin telling the story of your desire, and then add to it the details of the positive aspects that you can find that match those desires. And then embellish your positive expectation by speculating with your good-feeling Wouldn’t it be nice if . . . ? examples.

You can say things like: Only good things come to me. . . I’ll figure it out as I go along. . .. Every time you tell your better-feeling story, you will feel better and the details of your life will improve. The better it gets, the better it gets.

— Abraham

[Begin met vertellen van het verhaal van je verlangen, en voeg vervolgens de details toe van de positieve aspecten die je die kunt vinden die gelijk zijn aan die verlangens. En dan het verfraaien van je positieve verwachting door te speculeren met je goed-voelende” Zou het niet fijn zijn als. . . “? voorbeelden.

Je kunt dingen zeggen als: alleen maar goede dingen komen naar me toe:  . . Ik zoek het onderweg er naar toe wel uit. . .. Elke keer dat je je beter voelende verhaal vertelt, zul je je beter voelen en de details van je leven zullen verbeteren. Hoe beter het wordt, hoe beter het wordt.]
Excerpted from the book “Money and the Law of Attraction: Learning to Attract Health, Wealth & Happiness”

Quote 30 oktober 2015

We’re asking you to trust in the Well-being. In optimism there is magic. In pessimism there is nothing. In positive expectation there is thrill and success. In pessimism or awareness of what is not wanted, there is nothing. What you’re wanting to do is redefine your relationship with the Stream. We do not ask you to look at something that is black and call it white. We do not ask you to see something that is not as you want it to be and pretend that it is. What we ask you to do is practice moving your gaze. Practice changing your perspective. Practice talking to different people. Practice going to new places. Practice sifting through the data for the things that feel like you want to feel and using those things to cause you to feel a familiar place. In other words, we want you to feel familiar in your joy. Familiar in your positive expectation, familiar in your knowing that all is well, because this Universe will knock itself out giving you evidence of that Well-being once you find that place. We have enjoyed this interaction immensely. There is great love here for you. We are complete.

— Abraham

[We vragen je om te vertrouwen in het Wel-Zijn. In optimisme is er magie. In pessimisme is er niets. In positieve verwachting is er spanning en succes. In pessimisme of besef van wat je niet wilt, is er niets. Wat je zou willen doen is het herdefiniëren van je relatie met de Stroom. Wij vragen je niet te kijken naar iets dat zwart is en het wit noemen. Wij vragen je niet om iets te zien dat niet is zoals je wilt dat het is en te doen alsof het wel zo is. Wat wij je vragen om te doen is oefen in het verplaatsen van je blik. Oefen in het wijzigen van je perspectief. Oefen in gesprekken met verschillende mensen. Oefen in het gaan naar nieuwe plaatsen. Oefen met het sorteren door de gegevens naar de dingen die voelen zoals je je wilt voelen en maak gebruik van die dingen om te zorgen dat je je vertrouwd voelt. Met andere woorden, wij willen dat je je vertrouwd in je vreugde voelt. Vertrouwd in je positieve verwachting, vertrouwd in je weten dat alles goed is, want dit Universum zal zichzelf uitsloven om jou het bewijs van dat welzijn te geven, als je eenmaal die plaats vindt. We hebben enorm genoten van deze interactie. Er is grote liefde hier voor jullie. We zijn volledig]

Excerpted from San Rafael, CA – March 4th, 1998

Quote 29 oktober 2015

If you intend to be of assistance, your eye is not upon the trouble but upon the assistance, and that is quite different. When you are looking for a solution, you are feeling positive emotion— but when you are looking at a problem, you are feeling negative emotion.

— Abraham

[Als je van plan bent van hulp te zijn, is je oog niet gericht op de problemen maar op de bijstand, en dat is heel anders. Wanneer je op zoek bent naar een oplossing, voel je positieve emotie,– maar als je kijkt naar het probleem, voel je negatieve emotie.]

Excerpted from the book “The Law of Attraction, The Basics of the Teachings of Abraham

Quote 28 oktober 2015

Law of Attraction abounds, and when it is said to you, “Ask, and it is given,” there is no more powerful statement that is at the basis of what makes things happen than that. Now, how is it that you think you ask? With your words? The Universe doesn’t hear your words. You ask with your desire. The desire that is born out of the contrast. That desire. That wanting. That’s what summons the Life Force.

—Abraham

[De Wet van de Aantrekking is overvloedig aanwezig, en wanneer er tegen je wordt gezegd, “Vraag en het wordt gegeven,” is er geen krachtigere verklaring dat aan de basis is van wat maakt dat dingen gebeuren dan dat. Nu, hoe komt het dat je denkt dat je vraagt? Met je woorden? Het Universum hoort je woorden niet. Je vraagt met je verlangen. Het verlangen dat wordt geboren uit het contrast. Dat verlangen. Dat willen. Dat is wat de Levenskracht oproept.]

Excerpted from: Seattle, WA on June 21, 1998

Quote 27 oktober 2015

The most magnificent Creators don’t want to get together with people who think just like they do. They’re looking for people who have other thoughts, because out of the contradiction, comes ideas that could not be born out of sameness. Your relationships will be ultimately more if you’re not identical twins just “yessing, yessing, yessing” to everything that the other one is about.

—Abraham

[De meest fantastische Scheppers willen niet samen komen met mensen die net zo denken als zij doen. Ze zijn op zoek naar mensen die andere gedachten hebben, want uit de tegenstrijdigheid, komen ideeën die niet geboren konden worden uit gelijkheid. Je relaties zullen uiteindelijk meer zijn als je geen identieke tweeling bent gewoon “jazeggend, jazeggend, jazeggend” op alles aangaande die ander.]

Excerpted from: Los Angeles, CA on July 24, 1999

Quote 26 oktober 2015

Someone asked us recently, “Is there any limitation to the body’s ability to heal?” And we said, “None, other than the belief that you hold.” And he said, “Then why aren’t people growing new limbs?” And we said, “Because no one believes that they can.”

— Abraham

[Iemand vroeg ons laatst, “Is er een beperking op het vermogen van het lichaam om te genezen?” En wij zeiden, “Geen, anders dan het geloof dat je hebt.” En hij zei: “Waarom groeien mensen dan geen nieuwe ledematen?” En wij zeiden: “Omdat niemand gelooft dat ze dat kunnen.”]

Excerpted from San Rafael, CA – February 27th, 1999

Quote 25 oktober 2015

Use whatever excuse you can to vibrate in harmony with those things you’ve been saying you want. And when you do, those things that are a vibrational equivalent flow into your experience in abundance. Not because you deserve it, not because you’ve earned it, but because it’s the natural consequence of the Law of Attraction. That which is like unto itself is drawn.

— Abraham

[Gebruik elk excuus die je kunt vinden om te vibreren in harmonie met de dingen waarvan je hebt gezegd dat je die wilt. En als je dat doet, stromen de dingen die een vibrationele gelijke zijn in overvloed in je ervaring. Niet omdat je het verdient, niet omdat je het verdiend hebt, maar omdat dat het natuurlijke gevolg is van de Wet van de Aantrekkingskracht. Dat wat is als zichzelf wordt aangetrokken.]

Excerpted from Silver Spring, MD – April 19th, 1997

Quote 24 oktober 2015

Your life is right now! It’s not later! It’s not in that time of retirement. It’s not when the lover gets here. It’s not when you’ve moved into the new house. It’s not when you get the better job. Your life is right now. It will always be right now. You might as well decide to start enjoying your life right now, because it’s not ever going to get better than right now—until it gets better right now!

—Abraham

[Je leven is nu! Het is niet later! Het is niet in die tijd van met pensioen zijn. Het is niet als je minnaar hier is. Het is niet als je bent verhuisd naar het nieuwe huis. Het is niet als je die betere baan krijgt. Je leven is nu. Het zal altijd nu zijn. Je kan net zo goed besluiten om te beginnen met genieten van je leven nu, omdat het nooit nog beter wordt dan nu, –totdat het nu beter wordt!]

Excerpted from: Silver Spring, MD on May 11, 2002

Quote 23 oktober 2015

The little ones still remember how to use the power of their imagination. They are still engaged in the utilization of their imagination — that is one of the reasons that keeps them so exhilarated.

—Abraham

[De kleintjes herinneren zich nog hoe ze de kracht van hun verbeelding moeten gebruiken. Ze zijn nog steeds bezig met het gebruik van hun verbeelding – dat is een van de redenen dat hen zo opgewonden houdt.]

Excerpted from: Spokane, WA on July 07, 1999

Quote 22 oktober 2015

Nothing needs to be fixed. Everything is unfolding perfectly. So when you stand in your now accepting that all is well, then from that vibration, you become surrounded by more and more evidence that all is well. But when you’re convinced that things are broken, that there is pollution, or that things have gone wrong, or that the government is doing conspiracies… then what happens is you get caught up in that vibration, and you begin to manifest that kind of stuff, and then you say, “See, I told you that things were going wrong.”

— Abraham

[Niets hoeft te worden gerepareerd. Alles ontvouwt zich perfect. Dus als je in je nu staat accepterend dat alles goed is, dan vanuit die vibratie, wordt je omringd door meer en meer bewijs dat alles goed is. Maar als je ervan overtuigd bent dat de dingen gebroken zijn, dat er sprake is van verontreiniging, of dat er dingen mis zijn gegaan, of dat de regering samenzweert … wat er dan gebeurt is dat je verstrikt zult raken in die vibratie, en je begint dat soort dingen te manifesteren, en dan zegt je: “Kijk, ik zei je toch dat het mis zou gaan.”]

Excerpted from North Los Angeles, CA – March 7th, 2000

Quote 21 oktober 2015

People will say, “Well, I have to work on my goals,” or, “I have to work on my visualization.” And we want you to think more about holding the vision because it is pleasurable to hold the vision, not because you’re trying to make the vision work in order to get to some place that you’re not now standing. “How much should I work?” We would say, work in the sense of joyously moving forward

—Abraham

[Mensen zullen zeggen: “Wel, ik moet werken aan mijn doelen”, of “ik moet werken aan mijn visualisatie.” En we willen dat je meer denkt over het houden van de visie omdat het plezierig is om de visie te houden, niet omdat je probeert de visie te laten werken met het oog om op een plek te komen waar je nu niet staat. “Hoeveel moet ik werken?” Wij zouden zeggen, werk in de zin van vrolijk voortbewegen.]

Excerpted from: North Los Angeles, CA on August 13, 2001

Quote 20 oktober 2015

There is no source of evil. There is only a Stream of Well-Being, which you are allowing, or not. But under the name of righteousness and goodness and religion, you drop bombs on innocent children. And then you say, “It’s for the good of all of us.” And we say: we don’t see that. And you don’t see it from your Non-physical perspective, either. It’s only in your disconnection that those things make sense.

— Abraham

[Er is geen bron van kwaad. Er is slechts een Stroom van Wel-Zijn, die je toestaat of niet. Maar onder de naam van gerechtigheid en goedheid en religie, drop je bommen op onschuldige kinderen. En dan zeg je: “Het is voor het welzijn van ons allemaal.” En wij zeggen: wij zien dat niet zo. En jij ziet het ook niet zo vanuit je Niet-fysieke perspectief. Het is alleen in je ontkoppeling dat die dingen zinvol lijken.]

Excerpted from San Rafael, CA – February 26th, 2005

Quote 19 oktober 2015

When the contrast gets greater, the desire gets greater too, and that’s what miracles are from. A miracle is nothing more than a terrible situation that has caused strong desire and then somehow an alignment of Energy with the desire. Every day life creativity, that’s all that it is.

—Abraham

[Wanneer het contrast groter wordt, wordt het verlangen ook groter, en dat is waar wonderen vandaan komen. Een wonder is niets meer dan een vreselijke situatie die een sterk verlangen heeft veroorzaakt en dan op een of andere manier een uitlijning van Energie met die wens. Dagelijks leven creativiteit, dat is alles wat het is.]

Excerpted from: Chicago, IL on November 02, 1997

Quote 18 oktober 2015

From the Nonphysical, you created you, and now from the physical, you continue to create — and we are nothing if we are not flow-ers of Energy. We must have objects of attention, that are ringing our bells, in order to feel the fullness of who we are — flowing through us — for the continuation of All-That-Is. That is what puts the eternalness in eternity.

— Abraham

[Vanuit het Niet-fysieke, jij hebt jij gemaakt, en nu vanuit het fysieke, blijf je creëren – en we zijn niets als we geen strom-ers van Energie zijn. We moeten objecten van aandacht, die onze klokken luiden hebben, om de volheid van wie we zijn te voelen – door ons heen stromend- voor de voortzetting van Al-Dat-Is. Dat is wat de eeuwigheid in de eeuwigheid zet.]

Excerpted from Silver Spring, MD – April 19th, 1997

Quote 17 oktober 2015

When you begin to understand Law of Attraction, and you understand that which is like unto itself is drawn, then it is easier and easier to understand that you are offering a signal, and the entire Universe responds. And when you finally get that, and you begin to exercise some deliberate control about the signal that you offer, then it really begins to be fun, because then you recognize that nothing happens outside of your creative control. There are no things that happen by chance or by circumstance. There is nothing that is happening because of something you vibrated a long time ago or in a past life. It is not about what you were born into. It is only about what you are, right now, in this red hot fresh moment emitting.

— Abraham

[Wanneer je de Wet van de Aantrekking begint te begrijpen, en je begrijpt dat wat lijkt op zichzelf aangetrokken wordt, dan is het makkelijker en makkelijker te begrijpen dat je een signaal aanbiedt, en het hele universum reageert. En als je dat eindelijk begrijpt, en je begint met het oefenen van wat bewuste controle over het signaal dat je aanbiedt, dan begint het echt leuk te worden, want dan herken je dat er niets gebeurt buiten je creatieve controle. Er zijn geen dingen die gebeuren bij toeval of door omstandigheden. Er is niets dat er gebeurt als gevolg van iets wat je lang geleden uitgezonden hebt of in een vorig leven. Het gaat niet om in welk gezin je geboren bent. Het gaat er alleen om wat jij, Nu, op DIT nieuwe ogenblik uitzendt.]

Excerpted from Seattle, WA – June 20th, 1998

Quote 16 oktober 2015

One who is connected to the Energy Stream is more powerful than a million who are not. And two who are harmoniously focused and connected to the Energy Stream brings about a co-creative endeavor that cannot be matched by anything else in all of the Universe.

— Abraham

[Iemand die verbonden is met de Energiestroom is krachtiger dan een miljoen mensen die dat niet zijn. En twee die harmonieus gericht en verbonden zijn met de Energiestroom brengen een samenwerkende inspanning die niet kan worden geëvenaard door iets anders in het hele Universum.]

Excerpted from Los Angeles, CA – July 26th, 1997

Quote 15 oktober 2015

It is very difficult to understand what anybody else’s experience is. There aren’t enough words to really understand what anybody else is living. Physical beings want things to be the same. They want people to think the same. You work rather hard at sameness, but you will never win that battle because, from Nonphysical, diversity is known to be the most beneficial part of the game.

— Abraham

[Het is erg moeilijk om te begrijpen wat iemand anders zijn ervaring is. Er zijn niet genoeg woorden om echt te begrijpen wat iemand anders leeft. Fysieke wezens willen dat dingen hetzelfde zijn. Zij willen dat mensen hetzelfde denken. Jullie werken erg hard aan gelijkheid, maar je zult de strijd nooit winnen omdat, vanuit het Niet Fysieke, diversiteit bekend is als het meest gunstige deel van het spel.]

Excerpted from Maui, HI – December 14th, 1997

Quote 14 oktober 2015

There will be a time, not so far from now, that you will look back on this phase of your life and instead of condemning it or beating up on it… Instead of blaming or guilting, you will feel appreciation for it, because you will understand that a renewed desire for life was born out of this time period that will bring you to physical heights that you could not have achieved without the contrast that gave birth to this desire.

— Abraham

[Er komt een tijd, niet zo ver van nu, dat je terug kijkt op deze fase van je leven en in plaats van te veroordelen of het af te straffen … In plaats van de schuld te geven of je schuldig te voelen, zul je er waardering voor voelen, omdat je zult begrijpen dat een hernieuwd verlangen naar het leven geboren is uit deze periode die je zal brengen naar fysieke hoogtes die je niet had kunnen bereiken zonder het contrast die geboorte gaf aan deze wens.]

Excerpted from Boston, MA – October 4th, 1997

Quote 13 oktober 2015

Whatever you’re thinking about is literally like planning a future event. When you’re worrying, you are planning. When you’re appreciating you are planning…What are you planning?

— Abraham

[Waar je ook maar over denkt is letterlijk zoals het plannen van een toekomstige gebeurtenis. Als je zorgen maakt, ben je aan het plannen. Als je waardeert, plan je … Wat plan jij?]

Excerpted from Silver Spring, MD – April 19th, 1997

Quote 12 oktober 2015

Take your Inner Being everywhere you go. If you take your Inner Being to the party, it’s going to be a good party! If you take your Inner Being, the food that you eat will be received perfectly by the cells of your body. Every word that comes out of your mouth will be beneficial to everyone who hears them with their ears—or with their vibration. Don’t go anywhere without your Inner Being. That’s what “Allowing” is. Always having your Inner Being present. And then, anything else that happens is always orchestrated perfectly by Law of Attraction.

— Abraham

[Neem je Innerlijke Wezen overal mee naar toe. Als je je Innerlijke wezen meeneemt naar het feest, wordt het een goed feest! Als je je innerlijke wezen meeneemt, zal het voedsel dat je eet perfect ontvangen worden door de cellen van je lichaam. Elk woord dat uit je mond komt zal ten goede komen aan iedereen die ze hoort met hun oren–of met hun vibraties. Ga nergens heen zonder je Innerlijke wezen. Dat is wat “toestaan” is. Altijd je Innerlijke wezen aanwezig hebbend. En dan al het andere dat er gebeurt is altijd perfect georganiseerd door de Wet van de Aantrekking.]

Excerpted from El Paso, TX – February 17th, 2001

Quote 11 oktober 2015

If you encourage your children to stay connected to Source Energy, they will remain clear-minded; they will remain optimistic; they will remain enthusiastic. They will remain balanced; they will remain flexible. They will remain in a state of grace. They will remain in a state of Well-Being. And they will make wonderful choices.

— Abraham

[Als je je kinderen aanmoedigd om verbonden te blijven met de Bron Energie, zullen ze zuiver-van geest blijven; zij zullen optimistisch blijven; zij zullen enthousiast blijven. Zij zullen in evenwicht blijven; zij zullen flexibel blijven. Zij zullen in een staat van genade blijven. Zij zullen in een staat van welzijn blijven. En zij zullen fantastische keuzes maken.]

Excerpted from Philadelphia, PA – May 12th, 2005

Quote 10 oktober 2015

Every living thing, animal or human, or tree experiences that which is called death, with no exception. You’ve all accepted that one a long time ago. Spirit, which is who we really are, or Source, is eternal. So what death must be is a changing of the perspective of that Eternal Spirit. If I am standing in my physical body and am consciously connected to that Eternal Spirit, then I’m Eternal in nature and I need not ever again fear any endedness, because, from that perspective I understand that there is not any of that.

— Abraham

[Elk levend wezen, dier of mens, of een boom ervaart dat wat dood wordt genoemd, zonder uitzondering. Jullie allemaal hebben dit een lange tijd geleden geaccepteerd. Geest, wat is wie we werkelijk zijn, of Bron, is Eeuwig. Dus wat de dood moet zijn, is een verandering van het perspectief van die Eeuwige Geest. Als ik in mijn lichaam sta en ik ben bewust verbonden met die Eeuwige Geest, dan ben ik Eeuwig van nature en hoef ik nooit meer bang te zijn voor enig einde, omdat, vanuit dat perspectief ik begrijp dat er niets van dat is.]

Excerpted from Albany, NY – May 6th, 2000

Quote 09 oktober 2015

If you believe that you must work hard in order to deserve the money that comes to you, then money cannot come to you unless you do work hard. Financial success, or any other kind of success, does not require hard work. It does require alignment of thought. You simply cannot offer negative thought about things that you desire and then make up for it with action or hard work. When you learn to direct your own thoughts, you will discover the true leverage of Energy alignment.

— Abraham

[Als je van mening bent dat je hard moet werken om het geld dat naar je toe komt te verdienen, dan kan het geld niet naar je toe komen, tenzij je hard werkt. Financieel succes, of elk ander soort van succes, vereist geen hard werk. Het vereist afstemming van het denken. Je kunt gewoon geen negatieve gedachte aanbieden over dingen die je wenst en het dan goedmaken met actie of hard werken. Wanneer je leert om je eigen gedachten te sturen, zul je de ware invloed van Energie afstemming ontdekken.]

Excerpted from the book “Money and the Law of Attraction: Learning to Attract Health, Wealth & Happiness”

Quote 08 oktober 2015

Every thought that you think is vibrating at a very personal frequency . . . and by the powerful Law of Attraction (the essence of that which is like unto itself, is drawn), that thought is now attracting another thought that is its Vibrational Match. And now, those combined thoughts are vibrating at a frequency that is higher than the thought that came before; and they will now, by the Law of Attraction, attract another and another and another, until eventually the thoughts will be powerful enough to attract a “real life” situation or manifestation.

—Abraham

[Iedere gedachte die je denkt vibreert op een zeer persoonlijke frequentie. . . en door de krachtige Wet van de Aantrekking (de essentie van dat wat op zichzelf lijkt, wordt aangetrokken), die gedachte trekt nu een andere gedachte aan die zijn Vibrationele Gelijke is. En nu, die gecombineerde gedachten trillen op een frequentie die hoger is dan de gedachte die ervoor gekomen is; en zij zullen nu, door de wet van aantrekking, een andere aantrekken en nog een en nog een, totdat uiteindelijk de gedachten krachtig genoeg zijn om een “echte levens” situatie of manifestatie aan te trekken.]

Excerpted from: Money and the Law of Attraction on August 31, 2008

Quote 07 oktober 2015

So, the truth is, there’s not one path. The truth is, there’s not only one right path. The truth is, all paths can be made to be the right path. The truth is, that every individual has a different path. And that different path that every individual is launching incrementally—and amending constantly—that true path is known by Source and is guided by Source if you will pay attention to the way you feel.

—Abraham

[Dus, de waarheid is, er is niet één pad. De waarheid is, is er niet alleen een juist pad. De waarheid is, alle paden kunnen worden gemaakt om de juiste weg te zijn. De waarheid is, dat ieder individu een ander pad heeft. En dat verschillende pad dat ieder individu stapsgewijs lanceert–en dat constant wijzigt– dat ware pad is bekend bij Bron en wordt begeleid door Bron als je aandacht besteed aan de manier waarop je je voelt.]

Excerpted from: Philadelphia, PA on October 13, 2004

Quote 06 oktober 2015

Worrying is using your imagination to create something you don’t want.

— Abraham

[Zorgen maken is je verbeelding gebruiken om iets te creeeren wat je niet wilt.]

Excerpted from Asheville, NC – September 5th, 1998

Quote 05 oktober 2015

Wellness that is being allowed—or the wellness that is being denied—is all about the mindset, the mood, the attitude, the practiced thoughts. There is not one exception, in any human or beast; because, you can patch them up again and again, and they will just find another way of reverting back to the natural rhythm of their mind. Treating the body really is about treating the mind. It is all psychosomatic. Every bit of it, no exceptions.

— Abraham

[Welzijn dat wordt toegestaan-of welzijn dat wordt geweigerd–gaat allemaal over de denkwijze, de stemming, de houding, de geoefende gedachten. Er is niet één uitzondering, in mens of dier; omdat, je kunt ze weer en weer oplappen, en ze zullen gewoon een andere manier van terugkeer naar het natuurlijke ritme van hun geest vinden. Het behandelen van het lichaam gaat echt over de behandeling van de geest. Het is allemaal psychosomatisch. Elk stukje ervan, geen uitzonderingen.]

Excerpted from Philadelphia, PA – May 13th, 2002

Quote 04 oktober 2015

We would gather a world forum, we would ask all of the television cameras to come, and this is what we would say: It seems that this act has come in response to other actions. It seems that someone has seen this as a way of sort of leveling the playing field. And it seems to us that if we respond in kind, that all that will happen is it will stir up more of the same — and ensure more of these pockets of disaster happening globally as time goes on. And so, we have decided that we will do the unexpected, and not respond. Not because we think that they are right — but because we do not think that in doing that, we would be right, either.

— Abraham.

[We zouden een wereld forum bij elkaar verzamelen, we zouden alle tv-camera’s vragen om te komen, en dit is wat we zouden zeggen: Het lijkt erop dat deze daad gekomen is naar aanleiding van andere acties. Het schijnt dat iemand dit heeft gezien als een manier van soort van egaliseren van het speelveld. En het lijkt ons dat als we in natura reageren, dat al dat zal gebeuren is, het zal meer van hetzelfde aanwakkeren – en verzekert meer rampen die wereldwijd gebeuren naarmate de tijd vordert. En dus hebben we besloten dat we het onverwachte zullen doen, en niet reageren. Niet omdat we denken dat ze gelijk hebben – maar omdat we niet denken dat als we dat doen, wij ook geen gelijk zouden hebben.]

Excerpted from Albany, NY – October 4th, 2001

Quote 03 oktober 2015

Any malady in your physical body was a lot longer in coming than it takes to release it.

— Abraham

[Elke kwaal in je fysieke lichaam was veel langer in wording dan nodig is om deze te los te laten.]

Excerpted from Napa, CA – February 27th, 1997

Quote 02 oktober 2015

Rather than wanting to hold to the past longer and slow things down and stop the aging process — just revel in the power of now! You can’t stop time, and you won’t stop the recycling process that is taking place upon this planet, nor would you want to — but you do not have to suffer the moving through time. Every moment can be more wonderful than the moment before.

— Abraham

[In plaats van langer te willen vasthouden aan het verleden en dingen te vertragen en het verouderingsproces te stoppen– geniet gewoon van de kracht van het nu! Je kunt de tijd niet stoppen, en je zal het recycling proces dat plaatsvindt op deze planeet niet stoppen, noch zou je dat willen – maar je hoeft niet te lijden tijdens het proces van bewegen door de tijd. Elk moment kan fantastischer zijn dan het moment daarvoor.]

Excerpted from Houston, TX – January 5th, 2002

Quote 01 oktober 2015

The standard of success in life isn’t the things. It isn’t the money or the stuff — it is absolutely the amount of joy you feel.

— Abraham

[De standaard van succes in het leven zijn niet de dingen. Het is niet het geld of de spullen – het is absoluut de hoeveelheid vreugde die je voelt.]

Excerpted from Lincroft, NJ – October 15th, 1996