“Je grootste vrijheid”

Ingezonden refelecties geschreven door “Yolanda. “

 

Geloof is slechts een gedachte die je blijft denken. 

Wat een vrijheid geeft dit inzicht. Ik heb volledig in de hand wat ik als waarheid aanneem. Uiteraard weet ik dat er zoveel waarheden zijn als dat er mensen op aarde rondlopen. We creëeren onze eigen waarheid, dat accepteer ik volledig. Maar het is goed om stil te staan bij de gedachte dat we continu de manifestaties om ons heen aan het observeren zijn ter bevestiging van de geloofsovertuigingen die we ontwikkeld hebben. Als ik voortdurend uitga van wat al gemanifesteerd is, is er weinig kans op de ontwikkeling van nieuwe manifestaties. Of zoals Abraham dat zegt: verschillende plaatsen, verschillende gezichten, maar desalniettemin steeds hetzelfde wat plaatsvindt.

 

De volgende stap is zeker zo belangrijk: met een deel van de omstandigheden die we in ons leven voor waar houden, zijn we niet blij. We zouden ze graag veranderen, maar houden onszelf voor: “dit zijn de feiten, dit is nu eenmaal zo”. Echter, de ‘waarheid’ die hier meer terzake doende is, is het inzicht dat we geheel vrij zijn om – via frisse, positieve ideëen en gevoelens – verbeterd vorm te geven aan onze wensen.

Dit idee hoeven we natuurlijk niet voetstoots aan te nemen. Maar ik vind het zeker interessant genoeg om te toetsen in mijn dagelijks leven.

 

Dus hoe pak ik dat aan? 

Abraham’s consistente advies is simpel genoeg: je loopt in je gevoel op de fysieke realisatie van je wensen en verlangens vooruit. Sowieso worden al je wensen ingegeven vanuit het meest belangrijke streven in ieders leven: je goed te voelen. Je denkt dat je je goed/beter voelt als je dat begeerde ding/die relatie/die omstandigheid in je leven gemanifesteerd hebt. Echter, als je je met name bezighoudt met het gemis van die wens in je leven, en je daar overwegend rot over voelt, duw je de fysieke realisatie van je wens alleen maar verder van je af.

 

De Wet van Aantrekking is Universeel geldig en zonder uitzondering. Dat waar je aandacht aan schenkt, wordt opgevangen door het grotere geheel waar je deel van uitmaakt, en teruggespiegeld in overvloed. Als je met passie piekert over problemen, dan geef je het signaal dat je meer problemen wilt om over te piekeren. Als je een hevig verlangen hebt naar gezondheid, en je richt dat niet op welzijn, maar op het gemis van welzijn, dan vraag je om meer gemis. Er is niets mis met het hevige verlangen. Integendeel, de ontmoeting met contrast (dit wil ik niet!) is het mechanisme waarmee we groeien, waarmee het Universum uitbreidt. Maar omdat het Universum vibrationeel is ingesteld, is de mens als onderdeel daarvan dat ook. Dit houdt in dat de gevoelsintentie achter je wensen van overheersend belang is. Je wens geeft de richting, je gevoel geeft de brandstof, d.w.z. het momentum, de snelheid, aan de fysieke manifestatie. Het grotere geheel heeft geen voorkeur voor wat wij als mensen positieve of negatieve manifestaties noemen. Wat doorslaggevend is, is dat ieder onderdeeltje van het geheel in volledige vrijheid richting kan geven aan wensen. En in de fysieke realiteit is contrast een belangrijk element in dit keuze-proces. Het staat de mens geheel vrij om voor onvrijheid te kiezen.

Waarom zouden we dat in vredesnaam (ook veelzeggend, deze uitdrukking) doen? Simpelweg omdat we door te ervaren wat we niet willen, een verheldering ervaren van wat we wel willen. En dat creëert veel kansen voor expansie, niet alleen voor het menselijke puzzelstukje in deze relatie,  maar ook voor de grotere puzzel waar het in past. Zoals al eerder genoemd: de doorslaggevende drijfveer van ieder mens is zich gewaardeerd, geliefd, gesteund, gevierd, kortom, gelukkig te voelen. Maar zolang je hoofdzakelijk negatieve gevoelens van irritatie, frustratie, ontmoediging en depressie hebt over de omstandigheden van je leven, wordt het doel niet gerealiseerd.

 

Hoe doorbreken we de potentieel viceuze cirkel van achter te feiten aanlopen? ​

Dat is in theorie in ieder geval erg simpel: je focust je op het gewenste eindresultaat: je goed voelen. Daar valt prima mee te experimenteren, vooral als je je beseft dat deze theorie berust op wat ​je enige echte, grote rijkdom is in het leven, namelijk de vrijheid om te denken en voelen wat je zelf wilt.

Zelfs in de meest negatieve omstandigheden bestaat er altijd de vrijheid, de kans om in de gevoelens die je ervaart een stapje omhoog richting je goed voelen, of omlaag richting je rot voelen, te nemen. Als je hiermee experimenteert, en er consequent voor kiest om je steeds een beetje beter te voelen door beter voelende gedachten te kiezen, krabbel je ook ​op ​uit ontmoedigende omstandigheden, en realiseer je je dat je je eigen ontwikkelingsweg helemaal zelf in de hand hebt.

Fascinerend eigenlijk dat het enige dat we direct op dit moment kunnen veranderen is, hoe we ons voelen, en dat dit in feite de allerbelangrijkste drijfveer is voor ieder menselijk streven: ons goed voelen.

Yolanda.

 

San Diego workshop 2016, laatste 2 fragmenten

 

Verschil tussen waardering en dankbaarheid

Appreciation is a purer vibration, like the vibration of love, pure love. But often when you use the word love you are not in that vibration, so it’s not the word, it’s the way you feel. From our perspective the word appreciation reflects less resistance than the word gratitude, because the word gratitude usually connotes gratitude for what you’ve overcome. And when you’re grateful for what you’ve overcome, you have some of that stuff in your in your vibrations, so it’s not as clear.  I am so grateful that I am not afraid anymore, or I’m so grateful that we have food on the table because we once did not have it. 

Appreciation. Think about appreciation in it’s truest form. The word appreciation means adding on to, adding more to. This good thing is becoming more and more and more, ultimate appreciation.

 

We’d rather that you’d describe yourself as an enjoyer of life, than a student of deliberate creation.

We would rather that you’d describe yourself as a fun loving author of the universe, than as someone who is getting it done. We’d like you to lighten up and play more and love more. Love you more and love others more. And don’t be mad at yourself when you see someone not as loving as you know they would really like to be. If you see them on the street bleeding you want to help them. When you see them on television hating, you kind of want to hate them back a little. And what you really want to do is love them anyway. Don’t let them make you empathize with something you are not!

Waardering is een meer pure vibratie, zoals de vibratie van liefde, pure liefde. Maar vaak gebruik je het woord liefde terwijl je niet in die vibratie bevind. Dus het is niet het woord waar het omgaat, het gaat om hoe je je voelt. Vanuit ons perspectief weerspiegelt het woord waardering minder weerstand dan het woord dankbaarheid, omdat dankbaarheid meestal gaat om dankbaarheid voor wat je hebt overwonnen. En als je dankbaar bent voor wat je overwonnen hebt, heb je daar iets van in je vibratie, dus is het niet zo’n heldere vibratie als waardering. ‘Ik ben zo dankbaar dat ik niet meer angstig ben’, of ík ben zo dankbaar dat we eten op tafel hebben omdat we het tevoren niet hadden’. 

Waardering. Denk over waardering in zijn meest ware vorm. Het woord waardering betekent meer waarde toevoegen. Dit goede ding wordt meer en meer en meer, ultieme waardering.

 

We hebben liever dat je jezelf omschrijft als een levensgenieter dan een student van bewuste schepping. We zouden liever hebben dat je jezelf beschrijft als een plezier liefhebbende auteur van het Universum, dan als iemand die het voor elkaar krijgt. We zouden het fijn vinden als je wat lichthartiger werd, meer zou spelen en liefhebben. Heb jezelf meer lief en heb anderen meer lief. En wees niet kwaad op jezelf als je iemand ziet die niet zo liefhebbend is als je weet dat ze eigenlijk liever zouden zijn. Als je ze bloedend op straat ziet liggen, wil je ze helpen. Maar als je ze op televisie haatvol bezig ziet, dan wil je ze eigenlijk ook een beetje haten. En wat je eigenlijk echt zou willen is gewoon ondanks alles van ze houden. Zorg ervoor dat je niet door hen empathiseert met iets wat je niet bent!

Yolanda